หน่วยงานภายในวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข

บุคลากรวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุขชื่ือ :: นาง รัตติกาล ภิรมย์กิจ
ตำแหน่ง :: นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
เบอร์โทรศัพท์ :: 045-353926
โทรสาร :: -
มือถือ :: -
E-mail :: pu_rattikarn@hotmail.com
ประวัติการศึกษา::
ประวัติการทำงาน::
หน้าที่ความรับผิดชอบ::
ความรู้ความสามารถพิเศษ::
ผลงานทางวิชาการ::
ผลงานด้านอื่นๆ::