หน่วยงานภายในวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข

บุคลากรวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุขชื่ือ :: อ. สง่า ทับทิมหิน
ตำแหน่ง :: อาจารย์
เบอร์โทรศัพท์ :: 04535-3925-7 ext.5846
โทรสาร :: 04535-3901
มือถือ ::
E-mail :: mdsangtu@ubu.ac.th, sttratana@hotmail.com
ประวัติการศึกษา::
 • ปริญญาตรี วท.บ. (สาธารณสุขศาสตร์) สาขาวิทยาศาสตร์สุขาภิบาล คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 • ปริญญาโท M.Sc. (Environmental Technology and Management) School of Environment, Resources and Development:SRED, Asian Institute of Technology:AIT 
ประวัติการทำงาน::
 • ปี 2540 - 2549 นักวิชาการสิ่งแวดล้อม สำนักจัดการคุณภาพน้ำ กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 • ปี 2550 - ปัจจุบัน อาจารย์กลุ่มวิชาสาธารณสุขศาสตร์ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
 • ปี 2552 - ปัจจุบัน ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข

 

หน้าที่ความรับผิดชอบ::
 • อาจารย์สอนในสาขาวิชาวิชาวิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม ได้แก่ อนามัยสิ่งแวดล้อม การจัดการคุณภาพน้ำ การจัดการขยะและสิ่งปฏิกูล การควบคุมมลพิษทางอากาศ ปฏิบัติการตรวจวิเคราะหด้านสิ่งแวดล้อม สัมมนาทางสาธารณสุข สุขาภิบาลอาหาร
 • อาจารย์ประจำหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์  
 • กรรมการจัดการความรู้มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (KM)
 • ประธานคณะทำงานจัดการความรู้วิทยาลัยฯ 
 • ผู้แทนคณะในกรรมการสภาอาจารย์ ม.อุบลฯ
 • กรรมการบริหารงานวิจัย ม.อุบลฯ
 • กรรมการบริหารงานบริการวิชาการแก่สังคม ม.อุบลฯ
 • กรรมการบริหารงานทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ม.อุบลฯ
 • กรรมการประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ม.อุบลราชธานี
ความรู้ความสามารถพิเศษ::
 • ด้านเทคโนโลยีการลดและป้องกันมลพิษ ได้แก่ การผลิตที่สะอาด (Cleaner Production:CP) เทคโนโลยีสะอาด (Clean Technology:CT) การป้องกันมลพิษ (Pollution Prevention:P2) เป็นต้น
 • ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม ได้แก่ การจัดหาน้ำสะอาด การจัดการน้ำเสีย การสุขาภิบาลอาหาร การจัดการขยะและกากของเสีย การควบคุมดูแลระบบบำบัดน้ำเสีย การควบคุมมลพิษทางอากาศและเสียง
 • ด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย การยศาสตร์  
 • ด้านสาธารณสุข การประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ (HIA) การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) การสร้างเสริมสุขภาพ
ผลงานทางวิชาการ::
 • โครงการวิจัยเพื่อส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชน เรื่อง การประเมินภาวะสุขภาพและปัจจัยสิ่งแวดล้อมที่เสี่ยงต่อสุขภาพของผู้ปฏิบัติงานในวิสาหกิจชุมชน กรณีศึกษา: กลุ่มผ้าทอมือในเขตจังหวัดอุบลราชธานี (ปี 2550)
 • โครงการวิจัยเพื่อท้องถิ่น เรื่อง กระบวนการลดการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชเพื่อเพิ่มความปลอดภัยด้านสุขภาพของเกษตรกรปลูกพริกและชุมชน บ้านหัวเรือทอง ตำบลหัวเรือ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี (ปี 2554)
ผลงานด้านอื่นๆ::
 • โครงการพัฒนาสาธิตการนำเทคโนโลยีการผลิตที่สะอาดไปใช้ในการจัดการสิ่งแวดล้อมโรงฆ่าสัตว์ (ปี 2546, กรมควบคุมมลพิษ)
 • โครงการส่งเสริมศักยภาพในการจัดการสิ่งแวดล้อมสำหรับอุตสาหกรรมชุมชนประเภทสุราพื้นบ้าน (ปี 2548,กรมควบคุมมลพิษ)
 • โครงการบริการวิชาการแก่สังคม เรื่อง เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพการจัดการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมในศูนย์พัฒนาเด็ก (ปี 2552)
 • โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม เรื่อง ศึกษางานหัตถกรรมพื้นบ้านการผลิตฆ้องกับภาวะเสี่ยงด้านสุขภาพของคนงาน (ปี 2552)
 • โครงการบริการวิชาการแก่สังคม เรื่อง การสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุในเขตพื้นที่ อบต.หัวเรือ จ.อุบลฯ (ปี 2553)
 • โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม เรื่อง สืบสานประเพณีทำบุญอุทิศส่วนกุศลแด่อาจารย์ใหญ่ ปี 2553