หน่วยงานภายในวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข

บุคลากรวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุขชื่ือ :: อ. จินตนา ศิริบูรณ์พิพัฒนา
ตำแหน่ง :: อาจารย์
เบอร์โทรศัพท์ :: 0-4535-3900
โทรสาร :: 0-4535-3901
มือถือ :: 01 4466009
E-mail :: -
หน้าที่ความรับผิดชอบ::
  • รับผิดชอบรายวิชาบริหารงานสาธารณสุข