หน่วยงานภายในวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข

บุคลากรวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุขชื่ือ :: นางสาว กนกวรรณ ศิวะรัตน์
ตำแหน่ง :: เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
เบอร์โทรศัพท์ :: 3912
โทรสาร :: 045-353911
มือถือ :: -
E-mail :: kanosiwa@hotmail.com