หน่วยงานภายในวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข

บุคลากรวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุขชื่ือ :: นางสาว อภิญญา สลักคำ
ตำแหน่ง :: ผู้ปฏิบัติงานบริหารปฏิบัติงาน
เบอร์โทรศัพท์ :: 045-353909ต่อ5913
โทรสาร :: 045-353904
มือถือ :: 089-8474522,
E-mail :: pooklik_2603@hotmail.com
ประวัติการศึกษา::

มัธยมศึกษา โรงเรียนนารีนุกูล

อนุปริญญาตรี ราชฎัฏอุบลราชธานี

ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี

ประวัติการทำงาน::

บริษัท ING ประกันชีวิต

บริษัท AIA ประกันชีวิต

ปัจจุบัน วิทยาลัยแพทยศาสตรและการสาธารณสุข ตั้งแต่วันที่ 4 กันยายน 2549 จนถึงปัจจุบัน

หน้าที่ความรับผิดชอบ::
ความรู้ความสามารถพิเศษ::
ผลงานทางวิชาการ::
ผลงานด้านอื่นๆ::