หน่วยงานภายในวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข

บุคลากรวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุขชื่ือ :: ดร. ปิยนันท์ มีเวที
ตำแหน่ง :: อาจารย์
เบอร์โทรศัพท์ :: 045353925 ต่อ 5877
โทรสาร :: -
ห้องพัก:: อาคารวิทยาลัยฯ CMP220
E-mail :: piyanan.m@ubu.ac.th, pimgen@yahoo.com
ประวัติการศึกษา::
 • วิทยาศาสตรบัณฑิต (กายภาพบำบัด)  มหาวิทยาลัยมหิดล
 • วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (กายวิภาคศาสตร์)  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • วิทยาศาสตรดุษฏีบัณฑิต (กายวิภาคศาสตร์) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ประวัติการทำงาน::
 • พ.ศ.2539-2544  นักกายภาพบำบัด แผนกกายภาพบำบัด โรงพยาบาลนวนคร จ.ปทุมธานี
 • พ.ศ.2549-ปัจจุบัน  อาจารย์ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
หน้าที่ความรับผิดชอบ::
 • หน้าที่ด้านการเรียนการสอน:
 • 1. อาจารย์ประจำสาขากายวิภาคศาสตร์ กลุ่มวิชาแพทยศาสตร์
 • 2. อาจารย์ผู้ประสานงานวิชาหลัก: 1) รายวิชาพันธุศาสตร์การแพทย์และพัฒนาการชีวิตมนุษย์, 2) รายวิชามนุษย์พันธุศาสตร์และชีววิทยาของการเจริญเติบโต
 • 3. อาจารย์ผู้ประสานงานวิชาร่วม: 1) รายวิชาพันธุศาสตร์คลินิก, 2) รายวิชาระบบย่อยอาหาร 1
 • หน้าที่ด้านการบริหาร:
 • 1. รองคณบดีฝ่ายการเงินและพัสดุ ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2553 ถึง 31 มีนาคม 2555
 • 2. ผู้ช่วยคณบดีงานคลังและพัสดุ ตั้งแต่ 1 เมษายน 2561 ถึง 30 พฤศจิกายน 2563
 • หน้าที่อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
 • 1. คณะกรรมการงานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม
ความรู้ความสามารถพิเศษ::
 • Human chromosomes analysis
 • Chromosomes microdissection
 • Polymerase chain reaction
 • Fluorescense in situ hybridization (FISH)
 • Cell culture and uncultured amniocyte
 • Sequencing
 • Gross anatomy dissection
ผลงานทางวิชาการ::
 • ผลงานทางวิชาการ:
 • 1. Umnat Mevatee, Chaniporn Puaninta, Kanokkarn Bumrungkit, Nathaporn Pangjaide, Nonglux Bunma, Kesara Chantrasittipol, Piyanan Mevatee, Thongthawee Suphako เรื่อง  An Addition Band on A Chromosome 9 with Normal Phenotyp Chiang Mai Medical Bulletin 42, Supplement, p.10, 2003
 • 2. Mevatee P, Pangjaidee N, Bunma N, Poovachiranon N, Wongprajan K, Puaninta C, Piyamongkol W, Mevatee เรื่อง  Production of Chromosome 21 Specific Probe using Micro-FISH Technique for Prenatal Diagnosis
 • 3. Piyanan Mevatee, Sirinda Aungsuchawan, Umnat Mevatee, Adisak Tantiworawit, Kanokkan Bumroongkit, “Frequencies and patterns of FLT3-ITD, NPM1, and DNMT3A mutations in acute myeloid leukemia and myelodysplastic syndrome patients in upper Northern Thailand,” Genomics and Genetics Conference; GGC2016, Bangkok, 11-12 July 2016, pp. 114.
 • รางวัลผลงานทางวิชาการ:
 • 1. รางวัลผลงานวิชาการแบบบรรยาย ด้านอนูชีววิทยาและเทคโนโลยีชีวภาพ จากการประชุมกายวิภาคศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 28 พ.ศ.2548
ผลงานด้านอื่นๆ::