หน่วยงานภายในวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข

บุคลากรวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุขชื่ือ :: ดร. ปิยนันท์ มีเวที
ตำแหน่ง :: อาจารย์
เบอร์โทรศัพท์ :: 045353933
โทรสาร :: -
มือถือ :: -
E-mail :: pimgen@yahoo.com
ประวัติการศึกษา::
 • วิทยาศาสตรบัณฑิต (กายภาพบำบัด)  มหาวิทยาลัยมหิดล
 • วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (กายวิภาคศาสตร์)  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ประวัติการทำงาน::
 • พ.ศ.2539-2544  นักกายภาพบำบัด แผนกกายภาพบำบัด โรงพยาบาลนวนคร จ.ปทุมธานี
 • พ.ศ.2549-ปัจจุบัน  อาจารย์ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
หน้าที่ความรับผิดชอบ::
 • อาจารย์ประจำสาขากายวิภาคศาสตร์
 • อาจารย์ผู้ประสานงานวิชาหลัก
 • อาจารย์ผู้ประสานงานวิชาร่วม
 • หน้าที่อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
ความรู้ความสามารถพิเศษ::
 • human chromosomes analysis
 • chromosomes microdissection
 • polymerase chain reaction
 • DNA labelling
 • Fluorescense in situ hybridization (FISH)
 • cell culture and uncultured amniocyte
ผลงานทางวิชาการ::
 • ปีการศึกษา 2546
  • Umnat Mevatee, Chaniporn Puaninta, Kanokkarn Bumrungkit, Nathaporn Pangjaide, Nonglux Bunma, Kesara Chantrasittipol, Piyanan Mevatee, Thongthawee Suphako เรื่อง  An Addition Band on A Chromosome 9 with Normal Phenotyp Chiang Mai Medical Bulletin 42, Supplement, p.10, 2003
 • ปีการศึกษา 2547
  • Mevatee P, Pangjaidee N, Bunma N, Poovachiranon N, Wongprajan K, Puaninta C, Piyamongkol W, Mevatee เรื่อง  Production of Chromosome 21 Specific Probe using Micro-FISH Technique for Prenatal Diagnosis
 • ได้รับรางวัลผลงานวิชาการแบบบรรยาย ด้านอนูชีววิทยาและเทคโนโลยีชีวภาพ จากการประชุมกายวิภาคศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 28 พ.ศ.2548