หน่วยงานภายในวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข

บุคลากรวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุขชื่ือ :: นางสาว กนกภรณ์ สิงห์คำ
ตำแหน่ง :: นักวิชาการพัสดุชํานาญการ
เบอร์โทรศัพท์ :: 0-4535-3923
โทรสาร :: 0-4535-3901
มือถือ ::
E-mail :: kanok_siha@hotmail.co.th
ประวัติการศึกษา::

-บริหารธุรกิจ มหาบัณฑิต (M.B.A) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

-บริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาการจัดการตลาด  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ประวัติการทำงาน::

-นักวิชาการพัสดุ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 2549

-พนักงานการตลาด  บริษัท โปรคลิก จำกัด 2548

-พนักงานการเงินและบัญชี บริษัท ราชบุตรเทเลคอม  จำกัด 2545-2547

หน้าที่ความรับผิดชอบ::
จัดซื้อ จัดจ้าง วัสดุ (บางส่วน) ครุภัณฑ์ (บางส่วน) และจ้างก่อสร้าง บริหารสัญญาจ้างก่อสร้าง จ้างออกแบบและควมคุมงานก่อสร้าง บริหารสัญญาจ้าง
ความรู้ความสามารถพิเศษ::
-
ผลงานทางวิชาการ::

การศึกษาปัญหาพิเศษ เรื่อง

พฤติกรรมและเจตคติต่อการใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ของผู้บริโภคในเขต อ.เมือง จ.อุบลราชธานี

ผลงานด้านอื่นๆ::