หน่วยงานภายในวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข

บุคลากรวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุขชื่ือ :: ดร. นันทยา กระสวยทอง
ตำแหน่ง :: อาจารย์
เบอร์โทรศัพท์ :: 045-353925 ต่อ 5863
โทรสาร :: -
ห้องพัก:: อาคารวิทยาลัยฯ ห้อง CMP220
E-mail :: nantaya.k@ubu.ac.th
ประวัติการศึกษา::
  • พยาบาลศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยม) คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  • วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต (สรีรวิทยาทางการแพทย์) คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิยาศาสตร์การออกกำลังกายและการกีฬา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ประวัติการทำงาน::
  • พยาบาลหอผู้ป่วยเด็ก โรงพยาบาลพญาไท 1
  • พยาบาลห้องปฏิบัติการตรวจสวนหัวใจ  ศูนย์หัวใจฯ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
หน้าที่ความรับผิดชอบ::

 

  • ดูแลรับผิดชอบสอนหัวข้อทางด้านสรีรวิทยา (ระบบประสาท ระบบหัวใจและหลอดเลือด ระบบกล้ามเนื้อ ระบบขับถ่ายปัสสาวะ สมดุลกรด-ด่าง) หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตร วิทยาศาสตร์บัณฑิต (สาขาสาธารณสุข)
  • อาจารย์ประจำหลักสูตร แพทยศาสตรบัณฑิต
  • หน้าที่อื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
ความรู้ความสามารถพิเศษ::
  • Physiology of Exercise, Food supplement, Dyslipidemia
ผลงานทางวิชาการ::
บทความวิจัยที่ตีพิมพในวารสาร (Publication) ; International Publication อยู่ในฐานข้อมูล ISI (ผู้ร่วมเขียน) ๑. Wongpan D, Wannanon P, Krasuaythong N, Kanpetta Y,Sumanont S, Leelayuwat N. Effects of Exercise Intensity on Fuel Utilization and Circulating Substrate in Dyslipidemic Men. JEPonline ๒๐๑๘; ๒๑(๒):๑๕๗-๑๗๑. ๒. Kanpetta Y, Krasuaythong N, Boontongkaew C, Tong-un T, Leelayuwat N. Effect of Intensity of Acute Exercise on Heart Rate Variability in Male Patatients with Type2 Diabetes. JEPonline ๒๐๑๘; ๒๑(๓): ๙๔-๑๐๕. ๓. มินตรา สาระรักษ์, ฐิติรัช งานฉมัง, นันทยา กระสวยทอง ภาวะสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพของผ้สูงอายุ ตำาบลคำขวาง อําเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี (Health Status and Health Behaviors among Elderly in Kham Kwang Sub-district, Warin Chamrap District, Ubon Ratchathani Province). ศรีนครินทร์เวชสาร ๒๕๖๓; ๓๕(๓) Srinagarind Med J ๒๐๒๐; ๓๕(๓). หัวหน้าโครงการวิจัย ๑. ผลของโปรแกรมกิจกรรมทางกายลดความเครียดตามแนวคิดกิจกรรมสร้างสุข ๕ มิติ ในผู้สูงอายุ: กรณีศึกษาในผู้สูงอายุ ตำบลคำขวาง อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ( สัดส่วน งานวิจัย ๖๐ %) ผู้ร่วมโครงการวิจัย ๑. การสำรวจพฤติกรรมสุขภาพของประชาชนผู้สูงอายุในตำบลคำขวาง อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี ทุนวิจัยวิทยาลัยแพทย์ฯ ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ (ผู้ร่วมวิจัย สัดส่วน งานวิจัย ๒๕ %) ๒. การเตรียมความพร้อมของชุมชนกึ่งเมืองเพื่อรองรับการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ กรณีศึกษา ตำบลบุ๋งหวาย อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี ทุนวิจัย สกสว. ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ (ผู้ร่วมวิจัย สัดส่วน งานวิจัย ๑๒.๕ %) ๓. ประสิทธิผลของกิจกรรมพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุเพื่อส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพของประชาชนผู้สูงอายุในบ้านโนนเค็ง ตำบลคำขวาง อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี ทุนวิจัยวิทยาลัยแพทย์ฯ ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ (ผู้ร่วมวิจัย สัดส่วน งานวิจัย ๓๐ %) รายงานผลการวิจัยฉบับสมบูรณ์ (ผู้ร่วมเขียน) ๑. การสำรวจพฤติกรรมสุขภาพของประชาชนผู้สูงอายุในตำบลคำขวาง อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี ทุนวิจัยวิทยาลัยแพทย์ฯ ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ (ผู้ร่วมวิจัย สัดส่วน งานวิจัย ๒๕ %) ๒. ประสิทธิผลของกิจกรรมพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุเพื่อส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพของ ประชาชนผู้สูงอายุในบ้านโนนเค็ง ตำบลคำขวาง อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี ทุนวิจัยวิทยาลัยแพทย์ฯ ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ (ผู้ร่วมวิจัย สัดส่วน งานวิจัย ๓๐ %) ๓. การเตรียมความพร้อมของชุมชนกึ่งเมืองเพื่อรองรับการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ กรณีศึกษา ตำบลบุ๋งหวาย อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี ทุนวิจัย สกว. ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ (ผู้ร่วมวิจัย สัดส่วน งานวิจัย ๑๒.๕ %) การนำเสนอผลงานวิจัยระดับนานาชาติ : Poster presentation & Abstract Proceeding. ( เจ้าของผลงาน) ๑. Krasuaythong N, Wannanon P, Uriyapongson J , Kanpetta Y and Leelayuwat N. Effects of Black Rice Bran Extract Supplementation on Circulating Leukocyte Counts to Moderate-intensity Exercise in Dyslipidemic Subjects. International Conference for Adaptations and Nutrition in Sports ๒๐๑๘, Bangsaen Heritage Hotel, Chonburi, Thailand, ๑๘-๒๐ July ๒๐๑๘. การนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ : Poster presentation & Abstract Proceeding. ( เจ้าของผลงาน) ๑. นันทยา กระสวยทอง, ฐิติรัช งานฉมัง, มินตรา สาระรักษ์. Nutrient and caloric distribution by food record: cases study in elderly capacity development activity for promoting health behaviors in Ban Nonkheng, Khumkwang sub-district, Warin chamrap distric, Ubon rachathani province. งานประชุมวิชาการโภชนาการแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๓ (๑๓th Thailand Congress of Nutrition) หัวข้อโภชนาการและวิถีชีวิตเพื่อสุขภาวะ (Nutrition, Behavior and Lifestyle for Well-Being) ระหว่างวันที่ ๑-๓ ตุลาคม ๒๕๖๓ ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพมหานคร จัดโดย สมาคมโภชนาการแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีและ ภาคีเครือข่ายด้านอาหารและโภชนาการ การนำเสนอผลงานวิจัยระดับนานาชาติ : Poster presentation & Abstract Proceeding. ( ผู้ร่วมเขียน) ๑. Kanpetta Y, Krasuaythong N, Boontongkaew J, Tong-un T and Leelayuwat N. Effect of Intensity of Exercise on Substrate Utilization During Exercise in Patients with Type 2 Diabetes. Abstract Proceeding. International Conference for Adaptations and Nutrition in Sports ๒๐๑๘, Bangsaen Heritage Hotel, Chonburi, Thailand, ๑๘-๒๐ July ๒๐๑๘.
ผลงานด้านอื่นๆ::