หน่วยงานภายในวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข

บุคลากรวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุขชื่ือ :: ดร. นันทยา กระสวยทอง
ตำแหน่ง :: อาจารย์
เบอร์โทรศัพท์ :: 045-353925 ต่อ 5863
โทรสาร :: -
มือถือ ::
E-mail :: knanta@kku.ac.th,nkrasuaythong@yahoo.com
ประวัติการศึกษา::
  • พยาบาลศาสตร์บัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 2 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  • วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต (สรีรวิทยาทางการแพทย์) คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ประวัติการทำงาน::
  • พยาบาลหอผู้ป่วยเด็ก โรงพยาบาลพญาไท 1
  • พยาบาลห้องปฏิบัติการตรวจสวนหัวใจ  ศูนย์หัวใจฯ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
หน้าที่ความรับผิดชอบ::

 

  • ดูแลรับผิดชอบสอนหัวข้อทางด้านสรีรวิทยา (ระบบประสาท ระบบหัวใจและหลอดเลือด ระบบกล้ามเนื้อ ระบบขับถ่ายปัสสาวะ สมดุลกรด-ด่าง) หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตร วิทยาศาสตร์บัณฑิต (สาขาสาธารณสุข)
  • อาจารย์ประจำหลักสูตร สาธารณสุขศาสตร์ (ต่อเนื่อง)
  • หน้าที่อื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
ความรู้ความสามารถพิเศษ::
  • ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์พื้นฐาน และอินเตอร์เน็ต