หน่วยงานภายในวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข

บุคลากรวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุขชื่ือ :: นาย เกียรติศักดิ์ ศรีลาพัฒน์
ตำแหน่ง :: นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
เบอร์โทรศัพท์ :: 045-353911
โทรสาร :: -
มือถือ :: 06-6063208
E-mail :: -