หน่วยงานภายในวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข

บุคลากรวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุขชื่ือ :: นาย สายชล จันผกา
ตำแหน่ง :: นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชํานาญการ
เบอร์โทรศัพท์ :: 0-4535-3900 Ext.5805
โทรสาร ::
มือถือ ::
E-mail ::
ประวัติการศึกษา::

1. วิทยาศาสตรบัณฑิต(วิทยาการคอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

 

 

ประวัติการทำงาน::
หน้าที่ความรับผิดชอบ::

1. Server & Network System Administrator.

2. Web Application Developer.

ความรู้ความสามารถพิเศษ::

1. PHP, javascript, C, C++.

3. Embedded System.

ผลงานทางวิชาการ::
ผลงานด้านอื่นๆ::