หน่วยงานภายในวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข

บุคลากรวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุขชื่ือ :: รศ.ดร. ภาวนา พนมเขต
ตำแหน่ง :: รองศาสตราจารย์
เบอร์โทรศัพท์ :: 0-4535-3900
โทรสาร :: 0-4535-3901
มือถือ :: -
E-mail :: -
ประวัติการศึกษา::
  • ปริญญาตรี เทคนิกการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  • ปริญญาโท พยาธิวิทยาคลินิก มหาวิทยาลัยมหิดล
  • ปริญญาเอก ชีวเวชศาสาตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ประวัติการทำงาน::
หน้าที่ความรับผิดชอบ::
ความรู้ความสามารถพิเศษ::
ผลงานทางวิชาการ::

โครงการวิจัย


- โครงการวิจัยเดี่ยวเรื่อง การศึกษาฤทธิ์การลดระดับน้ำตาลในเลือดของสารสกัดฮว่านง๊อกใน
หนูที่เป็นเบาหวาน (เป็นหัวหน้าโครงการ) ระยะเวลาดำเนินงาน 1 ตุลาคม 2551 – 30 กันยายน 2552
- โครงการวิจัยเดี่ยวเรื่อง การศึกษาฤทธิ์ต้านจุลชีพของส่วนสกัดของพืชไทยต่อเชื้อ
Burkholderia pseudomallei (เป็นหัวหน้าโครงการ)ระยะเวลาดำเนินงาน 1 ตุลาคม 2552 – 30 กันยายน 2553
- โครงการวิจัยชุดเรื่อง การวินิจฉัยการสร้างเอนไซม์เบต้าแลคตามเมสชนิดฤทธิ์ขยายของเชื้อ
Burkholderia pseudomallei ที่พบในโรงพยาบาลสรรพสิทธิ์ประสงค์ (เป็นผู้อำนวยการ
แผนการวิจัย)ระยะเวลาดำเนินงาน 1 ตุลาคม 2553 – 30 กันยายน 2554
ประกอบด้วยโครงการย่อย 3 โครงการดังนี้
- การตรวจคัดกรองและการหาความชุกของการสร้างเอนไซม์เบต้าแลคตาเมสชนิดฤทธิ์ขยายของเชื้อ Burkholderia pseudomalleiที่พบในโรงพยาบาลสรรพสิทธิ์ประสงค์(เป็นหัวหน้าโครงการ)
- การใช้ชีวสารสนเทศเพื่อทำนายการสร้างเอนไซม์เบต้าแลคตาเมสชนิดฤทธิ์ขยายของเชื้อ Burkholderia pseudomallei (เป็นผู้ร่วมวิจัย)
- การวินิจฉัยหายีนสร้างเอนไซม์เบต้าแลคตาเมสชนิดฤทธิ์ขยายของเชื้อ Burkholderiapseudomallei โดยวิธี multiplex PCR (เป็นผู้ร่วมวิจัย)
- โครงการวิจัยเดี่ยวเรื่องการเปลี่ยนแปลงระดับ epigenetics ของยีน MHC class I และ
องค์ประกอบในการพัฒนาของโรคมะเร็งปากมดลูก (เป็นผู้ร่วมวิจัย) ระยะเวลาดำเนินงาน 1 ตุลาคม 2553 – 30 กันยายน 2554
- โครงการวิจัยชุดเรื่อง การตรวจวินิจฉัยในระดับโมเลกุล เพื่อพยากรณ์โรคผู้ป่วยมะเร็งปาก
มดลูก ในศูนย์มะเร็งจังหวัดอุบลราชธานี (เป็นผู้ร่วมวิจัย)ระยะเวลาดำเนินงาน 1 ตุลาคม 2554 – 30 กันยายน 2556
ประกอบด้วยโครงการย่อย 3 โครงการดังนี้
- การตรวจหาชนิดของไวรัสเอชพีวีกลุ่มเสี่ยงสูงด้วยเทคนิค E6/E7 nested multiplex
PCR เสมือนตัวบ่งชี้พยากรณ์โรคผู้ป่วยมะเร็งปากมดลูก (เป็นหัวหน้าโครงการ)
- การแสดงออกของครอบครัวโปรตีน p53 ไอโซฟอร์ม เพื่อบ่งชี้พยากรณ์โรคผู้ป่วยมะเร็งปากมดลูก ด้วยการย้อมอิมมิวโนฮีสโตเคมมิสทรี (เป็นผู้ร่วมวิจัย)
- การแสดงออกของ MHC class I เสมือนตัวบ่งชี้ถึงพยากรณ์โรคผู้ป่วยมะเร็งปากมดลูกด้วยการย้อมอิมมิวโนฮีสโตเคมมิสทรี (เป็นผู้ร่วมวิจัย)

 

ผลงานตีพิมพ์


1. Panomket P, Splitter G, Harms, J, Chetchotisakd P, Pannangpetch P, Sermswan R
W. and Wongratanacheewin S. 2008. TBK1 gene does not play role in control of in
vitro Burkholderia pseudomallei growth. The transaction of royal society of
tropical medicine and hygiene. 102; S95-S100.
2. Panomket P, Chetchotisakd P, Pannangpetch P, Sermswan R W. and
WongratanacheewinS. 2009. Use of a low dose steroid as an adjunct in the
treatment, in mice of severe sepsis caused by Burkholderia pseudomallei. Annals
of Tropical Medicine and Parasitology. 103(7): 635-46.
3. Panomket P, Wanram S, and Srivoramas T. 2011. Antimicrobial activity of extracts
of Thai plant to Burkholderia pseudomallei. J Med Tech Phy Ther. 23(2): 151-158.
4. Panomket P. Wanrum S. 2011. “Hoan Ngoc activity in streptozotocin induced
diabetic mice”, IJPS. 7(2) : 22-28.
5. Panomket P. Wanrum S, Jittimanee J, Teerawatanasuk N, Nilsakul J, and
Nuntalohit S. 2011. “Susceptibility of ceftazidime to Burkholderia pseudomallei
found in patients in Sappasitprasong Hospital”. J Med Tech Phy Ther. 23(3) : .
6. Panomket P. 2011. “Immune response to Burkholderia pseudomallei”, J Med
Assoc Thai. 94(11) : .

ผลงานด้านอื่นๆ::

โครงการบริการวิชาการ

ให้บริการในฐานะนักเทคนิคการแพทย์ในโครงการบริการวิชาการการตรวจคัดกรองธาลัสซีเมีย
เคลื่อนที่ เพื่อชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2553-2554