หน่วยงานภายในวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข

บุคลากรวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุขชื่ือ :: รศ.ดร. สุรศักดิ์ แว่นรัมย์
ตำแหน่ง :: รองศาสตราจารย์
เบอร์โทรศัพท์ :: 0-4535-3925 ต่อ 5843
โทรสาร :: 0-4535-3901
ห้องพัก:: อาคารวิทยาลัยฯ ห้อง CMP317
E-mail :: mdsurawa@ubu.ac.th, kasaruspn@yahoo.com
ประวัติการศึกษา::

1998     Bachelor Degree of Sciences (Medical Technology),Faculty of Associated Medical Sciences, Khon Kaen University, Khon Kaen, Thailand

2003     Master Degree of Sciences (Clinical Pathology), Faculty of Medicine, Ramathibodhi Hospital, Mahidol University, Bangkok, Thailand

2009     Doctor Degree of Philosophy (Biomedical Sciences), Faculty of Graduated School, Khon Kaen University, Khon Kaen, Thailand

 

ประวัติการทำงาน::

1998-2003          Medical Technologist, Ramkhamhaeng Hospital, Bangkok, Thailand (Full time a year/ Part time)

2003-2004          Lecturer at Department of Clinical Microscopy and Parasitology, Huachiew Chaloemprakiat University, Samutthaprakarn, Thailand

2009-present       Lecturer at College of Medicine and Public Health, Ubon Ratchathani University, Ubon Ratchathani, Thailand                                        

หน้าที่ความรับผิดชอบ::

1.       ประธานคณะทำงานหลักสูตรวิทยาศาสตรสุขภาพ (ปัจจุบันหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต)

2.       ประธานคณะทำงานร่างหลักสูตรบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท-เอก; หลักสูตรชีวภาพทางการแพทย์)

3.       คณะกรรมการบริหารงานวิจัยฯ วิทยาลัยแพทยศาสตรและการสาธารณสุข

4.       คณะกรรมการวิชาการ วิทยาลัยแพทยศาสตรและการสาธารณสุข

5.       คณะกรรมการวิชาการสัมมนาวิชาการร่วมระหว่างวิทยาลัยแพทยศาสตรและการสาธารณสุข

          กับโรงพยาบาลร่วมผลิตแพทย์

6.       หัวหน้าผู้รับผิดชอบ ประสานงานฝ่ายพยาธิวิทยา (ห้องปฏิบัติการทางการแพทย์และปฏิบัติการวิจัยระดับชีวโมเลกุล)

          อาคารกิจกรรมศูนย์วิจัยและบริการทางการแพทย์ วิทยาลัยแพทยศาสตร และการสาธารณสุข

ความรู้ความสามารถพิเศษ::

Scholarship received:           

     2004     Centre for Research and development in Medical Diagnostic Laboratory (CMDL), 

                 Faculty of Associated Medical Sciences, Khon Kaen University, Khon Kaen, Thailand

2005-2008  Commission on Higher Education Ph.D. Scholar, Ministry of Education, Thailand

Scholar Visits experiences:    

2007-2008  Research scholar visits at School of Medicine, University of California San Diego (UCSD),

                California, USA                                                     

                Extra Title I: Breaking tolerance model using LM-E6E7 as a therapeutic vaccination of

                                  cervical cancer                                                    

                Extra Title II: A study of immune responses due to g-irradiated LM-OVA in various

                                  growths of interested conditions

Poster presentation: Poster Award:

                   Wanram S, Puapairoj A, Leelayuwat C, Limpaiboon T, Jearanaikoon P. Alteration of

               MHC class I and antigen processing machinery by immunohistochemical staining during

               cervical development. The 5th International Asian Conference on Cancer Screening -

               IACCS. 10-11 SEP, 2008, Khon Kaen, Thailand.

 

ผลงานทางวิชาการ::

PUBLICATION

1    Pengjam Y, Semsri S, Wanram S, , Amarasakulsab T, Nateewaranart S, Hemhorm P. 2004. Evaluation of newly developed one tube methemoglobin reduction test as the reagent kit for G-6-PD deficiency screening. Bull Chiang Mai Assoc Med Sci. 37 (3): 168-174.

2    Pengjam Y, Hemhorm P, Wanram S, Semsri S, Amarasakulsab T, Nateewaranart S,  et al. 2005.  A simplified diagnosis of a-thalassemia 1 (SEA-type) using a direct PCR on whole blood lysate. Bull Chiang Mai Assoc Med Sci. 38 (2): 116-123.

3    Butthep P, Wanram S, Pattanapanyasat K, Vattanaviboon P, Fucharoen S, Wilairat P. 2006. Cytoadherence between endothelial cells and P. falciparum infected and non-infected normal and thalassemic red blood cells. Cytometry B Clin Cytom. 70 (6): 432-42.

4    Hemhorm P, Wanram S, Karanan K, Likhit S, Thumkaew P,  Kaewma C, Pengjam Y. 2009. Evaluation of reticulocyte number counted by coulter HmX compared to coulter STKS and manual methods. Bull Chiang Mai Assoc Med Sci. 42 (1): 18-24.

5   Wanram S, Limpaiboon T, Leelayuwat C, Yuenyao P, Luanratanakorn S, and Jearanaikoon P. 2007. Development of method for integrated HPV16 detection in cervical carcinoma using multiplex quantitative PCR. Journal of Medical Technology and Physical Therapy 19 (1): 6-15 (Original article).

6   Jearanaikoon P, Nattasirikul N, Kaepo W, Wanram S, Leelayuwat C, Paupairoj A, and Limpaiboon T. 2007.  Tapasin expression in cervical carcinoma. Journal of Medical Technology and Physical Therapy 19 (1): 55-63 (Original article).

7  Jearanaikoon P, Kongmuangpuk N, Yodpratoom U, Wanram S, Leelayuwat C, Paupairoj A, and Limpaiboon T.  2007.  The alteration of MHC class I expression in cervical cancer.  Journal of Medical Technology and Physical Therapy 19 (2): 108-117 (Original article).

8  Wanram S, Limpaiboon T, Leelayuwat C, Yuenyao P, Guiney DG, Lulitanond V, Jearanaikoon P. 2009. The use of viral load as a surrogate marker in predicting disease progression for early invasive cervical cancer patients with integrated human papillomavirus type 16. Am J Obstet Gynecol. Jul; 201(1):79.e1-7.

9  Panomket P, Wanram S, and Srivoramas T. 2011. Antimicrobial activity of extracts of Thai plant to Burkholderia pseudomallei. Journal of Medical Technology and Physical Therapy 23(2): 151-158 (Original article).

10 Panomket P. Wanram S. 2011. “Hoan Ngoc activity in streptozotocin induced diabetic mice”, IJPS. 7(2): 22-28 (Original article).

11 Panomket P. Wanram S, Jittimanee J, Teerawatanasuk N, Nilsakul J, and Nuntalohit S. 2011. “Susceptibility of ceftazidime to Burkholderia pseudomallei found in patients in Sappasitprasong Hospital”. Journal of Medical Technology and Physical Therapy 23(3): (Original article). 

12 Wanram S. 2011. Therapeutic vaccinations against human papillomavirus associated with cervical cancer. Journal of Medical Technology and Physical Therapy 23(2): 116-127 (Review article). 

13 Wanram S, Panomket P, Datta S, Raz E, Limpaiboon T, Guiney DG and Jearanaikoon P. 2011. Study of g-irradiated Listeria monocytogenese-Ovalbumin as a vaccination with enhancements of activated charcoal platform. World Journal of Microbiology and Biotechnology (In progress).

14 Wanram S, Prasongdee P, Limpaiboon T, Puapairoj A, Yuenyao P, Leelayuwat C and Jearanaikoon P. 2011. High occurrence of mixed infection with human papillomavirus type 16 influences the use of HPV16 physical status for predicting cervical cancer progression in patients with pre-cancerous lesions. Am J Obstet Gynecol (In progress).

PRESENTATION:

15 Wanram S, Limpaiboon T, Leelayuwat C, Yuenyao P, Luanratanakorn S, and Jearanaikoon P. (2006, March 28-31).  Establishment of integrated HPV16 DNA in cervical cancer by qPCR. The 30th annual congress on medical technology: Integrative mission for health promotion and quality of life, Udorn Thanee, Thailand (Poster presentation).

16 Jearanaikoon P, Kongmuangpuk N, Yodpratoom U, Wanram S, Leelayuwat C, Puapairoj A, and Limpaiboon T. (2006, July 8-12). Impaired MHC Class I antigen surface expression demonstrated as the major event for loss of immune surveillance in cervical cancer is unlikely due to down regulation of heavy chain and b2M expression. The 19th UICC world cancer congress, Washington, USA (Poster presentation).

17 Wanram S, Limpaiboon T, Leelayuwat C, Barusrux S, Lulitanond V, Paupairoj A, Yuenyao P, Luanratanakorn S, and Jearanaikoon P. (2007, January 18-19). Cervical cancer project and future directions: Research and Development. The KKU innovations 2007, Khon Kaen, Thailand (Poster presentation).

18 Wanram S, Limpaiboon T, Leelayuwat C, Yuenyao P, Luanratanakorn S, and Jearanaikoon P. (2007, April 21-22). The usage of human papillomavirus type 16 physical status in precancerous lesion and invasive cervical carcinoma of northern-east Thai women as prognostic marker in cervical cancer treatment.  The Lancet Asia Medical Forum 2007, Suntec, Singapore (Poster presentation).

19 Jearanaikoon P, Wanram S, Tussakhon I, Leelayuwat C, Paupairoj A, and Limpaiboon T.  The usage of expression profiles of p53, delta Np63, and delta Np73 as prognostic markers in invasive cervical carcinoma. The European Cancer conference14 (ECCO 14th). 23-27 September, 2007. Barcelona, Spain (Poster presentation).

20 Prasongdee P, Limpaiboon T, Leelayuwat C, Wanram S, Promptmas C, and Jearanaikoon P. The development of biosensor prototype for human papillomavirus typing in cervical cancer patients. The 31th annual congress on medical technology: 25-27 April, 2007. Lotus Hotel Pang Saun Kaew Chiengmai (Poster presentation).

21 Wanram S, Limpaiboon T, Leelayuwat C, Yuenyao P, Lulitanond V, Guiney DG, Jearanaikoon P. Prognostic significance of viral load and integrated HPV type 16 in predicting clinical outcome of cervical cancer. The 5th International Asian Conference on Cancer Screening-IACCS. 10-11 SEP, 2008, Khon Kaen, Thailand (Poster presentation).

22 Wanram S, Puapairoj A, Leelayuwat C, Limpaiboon T, Jearanaikoon P. Alteration of MHC class I and antigen processing machinery by immunohistochemical staining during cervical development. The 5th International Asian Conference on Cancer Screening-IACCS. 10-11 SEP, 2008, Khon Kaen, Thailand (Poster presentation: Poster Award).

23 Wanram S, Yuenyao P, Limpaiboon T, Leelayuwat C, Luanrattanakorn S, Jearanaikoon P. Prevalence of single and mixed high-risk HPV types during cervical development in Northeast-Thai woman. The 12th Biennial Meeting International Gynecologic Cancer Society-IGCS 2008. 25-28 October, 2008, Bangkok, Thailand (Poster presentation).

24 Wanram S, Limpaiboon T, Leelayuwat T, Jearanaikoon P. The use of viral load as a surrogate marker in predicting disease progression for early invasive cervical cancer patients with integrated human papillomavirus type 16. The 2nd CHE-Congress 2009. 27-29 October, Dhusit thane-Pattaya, Chonburi, Thailand (Poster presentation).

25 ดร.สุรศักดิ์ แว่นรัมย์, 2553. มารู้จักมะเร็งปากมดลูกกันเถอะ. จุลสารวิจัยวิทยาลัยแพทยศาสตร และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี. ฉบับที่ 1 ปี 2553 (บทความวิชาการ)

26 ดร.สุรศักดิ์ แว่นรัมย์, 2554. โรคเลือดจางทางพันธุกรรม “ธาลัสซีเมีย”; ความสำคัญ แนวทางในการตรวจคัดกรอง การวินิจฉัย และการป้องกัน รักษาเอกสารเผยแพร่บริการวิชาการฯ สังกัดวิทยาลัยแพทยศาสตร และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี. โปสเตอร์นำเสนอที่ 1-8 ปี 2554

ผลงานด้านอื่นๆ::

งานวิจัยที่ผ่ายมา

1.    Thalassemia and malaria in molecular study

2.    Cervical cancer study

3.    Microbiology and Infectious diseases

4.    Antibiotic drugs resistance

 

งานวิจัยที่กำลังดำเนินอยู่

1.  Human papillomavirus and host interaction associated studies

2.  Burkholderia pseudomallei associated studies