หน่วยงานภายในวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข

บุคลากรวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุขชื่ือ :: นาย สุบรรณ ทางาม
ตำแหน่ง :: พนักงานสถานที่
เบอร์โทรศัพท์ :: -
โทรสาร :: -
มือถือ :: -
E-mail :: -
ประวัติการศึกษา::
- มัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน อุบลลราชธานี
ประวัติการทำงาน::
- รปภ.องค์การทหารผ่านศึก (มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พศ.2543-2548)

- นักการภารโรง (ศูนย์พัฒนาเด็ก มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พศ.2548 ถึง ปัจจุบัน )

หน้าที่ความรับผิดชอบ::
- ดูแลงานด้านภูมิทัศน์ให้สะอาดและสวยงามน่าอยู่

- งานซ่อมบำรุง

- รับ-ส่งเอกสาร

- ผู้นำเด็กชั้นบริบาลออกกำลังกาย

- ดูแลตรวจเช็คเครื่องเล่นสนาม

- ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่ได้รับมอบหมาย

ความรู้ความสามารถพิเศษ::
- ขับรถยนต์ได้

- ซ่อมบำรุงงานด้านไฟฟ้า ,ประปา

ผลงานทางวิชาการ::
ผลงานด้านอื่นๆ::