หน่วยงานภายในวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข

บุคลากรวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุขชื่ือ :: นาย เวนิจ หงษา
ตำแหน่ง :: นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
เบอร์โทรศัพท์ :: 045353913
โทรสาร :: 045353901
มือถือ ::
E-mail ::
ประวัติการศึกษา::

ปริญญาตรี : สาขา เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา ( ค.บ.) สถาบันราชภัฏเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์
ปริญญาโท : สาขาเทคโนโลยีการศึกษา ( กศ.ม. ) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ประวัติการทำงาน::

พ.ศ. 2541-2542 ตำแหน่ง ผู้ช่วยสอน  คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
พ.ศ. 2542 ตำแหน่ง นักวิชาการโสตทัศนศึกษา  คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
พ.ศ. 2543- 2546  ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  กลุ่มงานประกันคุณภาพฯ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
พ.ศ.2546-2548   ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักงาน  โครงการบริการวิชาการภายนอก สำนักงานอุบลราชธานี  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
พ.ศ. 2548 - ปัจจุบัน ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา  วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

หน้าที่ความรับผิดชอบ::

รับผิดชอบ งานกิจการนักศึกษา และงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย