หน่วยงานภายในวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข

บุคลากรวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุขชื่ือ :: นาง รุจิรา โพธิ์ศรีคุณ
ตำแหน่ง :: ผู้ดูแลเด็ก
เบอร์โทรศัพท์ :: -045353920
โทรสาร :: -
มือถือ :: -0831488494
E-mail :: ruji222@gmai.com
ประวัติการศึกษา::
ประวัติการทำงาน::
หน้าที่ความรับผิดชอบ::
ความรู้ความสามารถพิเศษ::
ผลงานทางวิชาการ::
ผลงานด้านอื่นๆ::