หน่วยงานภายในวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข

บุคลากรวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุขชื่ือ :: นาง เยาวลักษณ์ อัครอำนวย
ตำแหน่ง :: ผู้ดูแลเด็ก
เบอร์โทรศัพท์ ::
โทรสาร :: -
มือถือ :: -086-6522418
E-mail :: -
ประวัติการศึกษา::
1.มัธยมศึกษาตอนปลาย

2.อ.ศศ.การท่องเที่ยว   สถาบันราชภัฎกาญจนบุรี

3.ศศบ. การจัดการทั่วไป  สถาบันราชภัฎเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์

ประวัติการทำงาน::
1. บ.แปซิฟิคเทเลซีส เอ็นจิเนียริ่งจำกัด  (OPERATOR  LEADER )

2. บ.ชินวัตรคอเปอเรชั่น จำกัด (PAGING  OPERATOR)

หน้าที่ความรับผิดชอบ::
- ดูแลรับผิดชอบเด็กชั้นบริบาล

- จัดทำแผนการจัดประสบการณ์สำหรับเด็กชั้นบริบาลและจัดทำสื่อการเรียนการสอนฃ

- พบปะผู้ปกครองเป็นรายบุคคล

- จัดเก็บสถิติการให้บริการประจำห้อง

- ตรวจสุขวิทยาเด็กเป็นรายบุคคล

- ตรวจวัดพัฒนาการเด็กและส่งเสริมพัฒนาการเด็กรายบุคคลตามแบบวัด

- จดบันทึกสมุดรายงานประจำตัวเด็ก

- การขออนุมัติจัดซื้อจัดหา

- จดบันทึกรายงานการประชุม

- จัดทำทะเบียนคุมยอดวัสดุครุภัณฑ์

- แจ้งซ่อมวัสดุหน่วยงาน

- พิมพ์เอกสารที่ได้รับมอบหมาย

- จัดเวรรับ-ส่ง เด็ก

- จัดทำระบบ 5 ส.

- เข้ารับการอบรมสัมมนา ดูงานเพื่อเพิ่มพูนความรู้ในการปฏิบัติงาน

ความรู้ความสามารถพิเศษ::
- พิมพ์ดีดไทย-อังกฤษ 40คำ/นาที

- ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ (MICROSOFT WORDS,EXCEL)

- ใช้อุปกรณ์เครื่องมือประจำสำนักงานได้ เช่น แฟกซ์ ,ถ่ายเอกสาร

ผลงานทางวิชาการ::
ผลงานด้านอื่นๆ::