หน่วยงานภายในวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข

บุคลากรวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุขชื่ือ :: นาง สมร ศรีใส
ตำแหน่ง :: ผู้ดูแลเด็ก
เบอร์โทรศัพท์ :: 045-353920
โทรสาร :: 0-4535-3931
มือถือ :: 0869756263
E-mail :: mdsamosr@ubu.ac.th
ประวัติการศึกษา::
- มัธยมศึกษาตอนปลาย  โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม อ.ท่าวังผา จ. น่าน
- ครุศาสตรบัณฑิต สาขาการศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร กรุงเทพฯ
ประวัติการทำงาน::
- งานอนุรักษ์จิตรกรรมและประติมากรรมติดที่ กองโบราณคคี กรมศิลปากร กรุงเทพฯ
หน้าที่ความรับผิดชอบ::
- ดูแลเด็กชั้นอนุบาล

-จัดทำแผนประสบการณ์สำหรับเด็กชั้นอนุบาลและจัดทำสื่อการเรียนการสอน

- พบปะผู้ปกครองเป็นรายบุคคล

- จัดเก็บสถิติประจำห้อง

- ตรวจสุขวิทยาส่วนบุคคล

-ตรวจวัดพัฒนาการเด็กและส่งเสริมพัฒนาการเด็กรายบุคคลตามแบบวัด

จดบันทึกสมุดรายงานประจำตัวเด็ก

- ดูแลการปฏิบัติงานของพนักงานทำความสะอาด

- บันทึกข้อความขออนุมัติการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

- สรุปการมาปฏิบัติงานของบุคลากรของศูนย์

- ตรวจเช็คดูแลเครื่องเล่นสนามให้อย่ในสภาพสมบูรณ์

- แจ้งซ่อมครุภัณฑ์ของหน่วยงาน

- เข้ารับการอบรมสัมมนา ดูงานเพื่อเพิ่พูนความรู้ในการปฏิบัติงาน

ความรู้ความสามารถพิเศษ::
ผลงานทางวิชาการ::
บทความทางวิชาการ
1. ครูและผู้ดูแลเด็กปฐมวัยกับคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
    เผยแพร่ใน สาร ม.อบ. (ฉบับมัธยมศึกษา) ปีที่ 2 ฉบับที่ 7 เดือน ม.ค.-ก.พ. 2551 หน้า 8
2. การจัดสภาพแวดล้อมเพื่อส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย
    เผยแพร่ใน สาร ม.อบ. ปีที่ 14 ฉบับที่ 221 เดือน ส.ค.-ต.ค. 2550 หน้า 11
3. บุคลิกภาพที่พึงประสงค์สำหรับเด็กปฐมวัย
    เผยแพร่ใน สาร ม.อบ. ปีที่ 15 ฉบับที่ 224 เดือน มี.ค.-เม.ย. 2551 หน้า 13
ผลงานด้านอื่นๆ::
-