หน่วยงานภายในวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข

บุคลากรวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุขชื่ือ :: นางสาว ภชารี ยิ่งรัตนสุข
ตำแหน่ง :: นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
เบอร์โทรศัพท์ :: 0-4535-3920
โทรสาร :: 0-4535-3931
มือถือ :: x-xxxx-xxxx
E-mail :: boom@rcubon.com
ประวัติการศึกษา::
>  ปริญญาตรี  สาขาทัศนศิลป์  วิชาเอกภาพพิมพ์  คณะศิลปกรรมศาสตร์ (ศป.บ.)  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

>  วุฒิบัตร การศึกษาพิเศษ(การสอนเด็กที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน/บกพร่องทางด้านสติปัญญา)สำนักงานบริหารงานการศึกษาพิเศษ  กระทรวงศึกษาธิการ

>  ปริญญาโท  วิชาเอกจิตวิทยาการให้คำปรึกษา  คณะศึกษาศาสตร์ (กศ.ม.)  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ประวัติการทำงาน::
>  ฝ่ายศิลป์ (แผนกลงสี)  บริษัทบ้านการ์ตูน

>  ฝ่ายศิลป์  บริษัทมิสเตอร์บอลลูน

>  ครูศิลปะ   โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด

>  รองหัวหน้า  ศูนย์พัฒนาเด็ก  วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

หน้าที่ความรับผิดชอบ::
งานวิชาการและหลักสูตร

งานประกันคุณภาพ

งานระบบข้อมูลสารสนเทศ

งานเผยแพร่ความรู้ด้านการส่งเสริมพัฒนาการเด็ก

 

ความรู้ความสามารถพิเศษ::
ภาษามือไทยเบื้องต้น

ภาพพิมพ์โลหะ

ภาพเขียนสีน้ำ 

ตรวจวัดพัฒาการเด็กด้วยแบบวัดเด็นเวอร์ทู

ผลงานทางวิชาการ::
การใช้ศิลปะบำบัดเพื่อเพิ่มสมาธิในเด็กสมาธิสั้น  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

คู่มือปฏิบัติงาน ศูนย์พัฒนาเด็ก

ส้มตำทำเองได้

ผลงานด้านอื่นๆ::
งานภาพพิมพ์ ชุด ต้นกำเนิด  (ศิลปนิพนธ์)

ถ่ายภาพในหนังสือ ส้มตำทำเองได้