หน่วยงานภายในวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข

บุคลากรวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุขชื่ือ :: นางสาว พัชรนันท์ พรหมจันทร์
ตำแหน่ง :: ผู้ปฏิบัติงานบริหารปฏิบัติงาน
เบอร์โทรศัพท์ :: 045-353909
โทรสาร :: 045-353909
มือถือ :: 0874605640
E-mail :: teaika18@hotmail.com
ประวัติการศึกษา::
ประวัติการทำงาน::
หน้าที่ความรับผิดชอบ::
-ปฏิบัติงานบริหาร ณ ศูนย์สุขภาพ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ความรู้ความสามารถพิเศษ::
ผลงานทางวิชาการ::
-เป็นวิทยากรจัดสัมมนาการจัดการองค์ความรู้(KM) เรื่อง  การสร้างกำลังใจด้วยตัวเอง
ผลงานด้านอื่นๆ::
-เป็นผู้จัดรายการคลื่น 91.75 เมกะเฮริ์ต รายการ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\"รู้ไว้ไกลโรค\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\"