หน่วยงานภายในวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข

บุคลากรวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุขชื่ือ :: นางสาว จิตตวีร์ ภัทรวัชช์รวีร์
ตำแหน่ง :: นักจิตวิทยาชํานาญการ
เบอร์โทรศัพท์ :: 045-353913
โทรสาร :: 045-353901
มือถือ :: -
E-mail :: jittawee_ubu@hotmail.com
ประวัติการศึกษา::

·ศิลปศาสตร์บัณฑิต (จิตวิทยา)  มหาวิทยาลัยนเรศวร 2547       

·วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต  สาขาจิตวิทยาคลินิกและชุมชน  มหาวิทยาลัยรามคำแหง   (2552-ปัจจุบันกำลังศึกษา)

ประวัติการทำงาน::

·2547 สถานพยาบาลกลาง สังกัดงานกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

·2548- ปัจจุบัน   ศูนย์สุขภาพ สังกัดวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข

หน้าที่ความรับผิดชอบ::
ความรู้ความสามารถพิเศษ::

ผลงานทางวิชาการ::

·        ผู้ร่วมวิจัยหัวข้อ ภาวะสุขภาพของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  2549      และตีพิมพ์ลงในวารสารสรรพสิทธิ์เวชสาร ปีที่ 27 ฉบับที่ 1-2 ม.ค. - มิ.ย. 2549

·        อาจารย์พิเศษร่วมสอนในรายวิชาจิตวิทยาธุรกิจ   คณะบริหารศาสตร์  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2549

·        วิทยากรด้านการดูแลสุขภาพจิตและโรคที่เกิดจากสุขภาพจิตให้แก่นักศึกษาแกนนำ สโมสรนักศึกษา เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนกิจกรรมรับน้อง ทุกการเปิดภาคเรียนที่ 1 ของปีการศึกษา

·        ดำเนินการถ่ายทอดแนวความคิดทางจิตวิทยาโดยใช้สื่อวิทยุกระจายเสียงในการรณรงค์และส่งเสริมสุขภาพจิตแก่นักศึกษา บุคลากรและประชาชนทั่วไป ในทุกวันอังคาร เวลา 9.00-10.00 น.    ทางสถานีวิทยุชุมชนมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  คลื่น 91.75 Mh

·         หัวหน้าโครงการบริการวิชาการปี 2552  การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหัวข้อ   “เทคนิคการดูแลผู้เรียนและให้คำปรึกษาโดยเน้นการส่งเสริมป้องกันและแก้ไขปัญหาพฤติกรรม”  ระหว่างวันที่  19-20 มีนาคม  2552   วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 

 

ผลงานด้านอื่นๆ::

·อาจารย์ที่ปรึกษา ชมรมเพื่อชีวิต สังกัดสโมสรนักศึกษา  งานกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี   โดยการเป็นที่ปรึกษาในการดำเนินโครงการรณรงค์ป้องกันโรคเอดส์  รวมถึงนำนักศึกษาแกนนำเสนอผลงาน โครงการ/กิจกรรมรณรงค์ป้องกันโรคเอดส์ในสถาบัน  เพื่อเผยแพร่สู่ระดับประเทศในทุกปี  ตั้งแต่  2550จนถึง ปัจจุบัน

·เป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีรับประทานโล่พระราชทาน รางวัลสถานศึกษาดีเด่น ประจำปี 2550   จากพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ของเครือข่ายอาสาสมัครป้องกันโรคเอดส์แห่งประเทศไทย ในวันที่ 1  ธันวาคม 2552   ณ วิทยาลัยนอร์ท  กรุงเทพมหานคร 

·รับประทานโล่รางวัล อาจารย์ดีเด่น ในการรณรงค์โรคเอดส์ในสถานศึกษา  ประจำปี 2551  จากพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ  ในวันที่ 8 ธันวาคม 2551   ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ กรุงเทพมหานคร