หน่วยงานภายในวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข

บุคลากรวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุขชื่ือ :: ดร. วัชรพงษ์ แสงนิล
ตำแหน่ง :: นักวิจัยชำนาญการ
เบอร์โทรศัพท์ :: 0-4535-3917
โทรสาร :: 0-4535-3901
มือถือ :: -
E-mail :: wacharapong_s@yahoo.com
ประวัติการศึกษา::

- มัธยมศึกษาตอนปลาย  โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
- ประกาศนียบัตรวิชาชีพครู  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช
- วิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาสถิติประยุกต์  สถาบันราชภัฏอุบลราชธานี
- วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศการเกษตรและพัฒนาชนบท มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ประวัติการทำงาน::

- ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
- ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ  วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
- ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ

หน้าที่ความรับผิดชอบ::

1. งานวิจัย

2. งานบริการวิชาการ

3. งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

4. พัฒนาและดูแลเว็บไซต์ของงานวิจัย

5. ระบบภูมิสารสนเทศ (GIS, RS, GPS)

ความรู้ความสามารถพิเศษ::

- การวิเคราะห์และประมวลผลข้อมูลสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ (GIS)
- การวิเคราะห์และประมวลผลข้อมูลด้วยโปรแกรม Spss for Window

ผลงานทางวิชาการ::

ผลงานวิจัย

1. การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) ในงานเฝ้าระวังโรคไข้เลือดออก ในพื้นที่อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี2. โครงการหาแหล่งกำเนิดโรคเลปโตสไปโรซีส ในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี
3. โครงการการศึกษาความชุกและความรุนแรงของพยาธิใบไม้ตับและพยาธิปากขอ จังหวัดอุบลราชธานี

งานวิจัยร่วม
1. โครงการศึกษาเพื่อพัฒนาและเผยแพร่ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศสำหรับศูนย์ปฏิบัติการจังหวัด 7 จังหวัด ได้แก่  บุรีรัมย์ 
   
นครราชสีมา  สุรินทร์  อุบลราชธานี  ศรีสะเกษ  อำนาจเจริญ และยโสธร
2. โครงการพัฒนาและเผยแพร่ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศสำหรับศูนย์ปฏิบัติการจังหวัดยโสธร
3. โครงการศึกษาและจัดทำระบบฐานข้อมูลทรัพยากรภูมิปัญญาท้องถิ่น และวิถีชีวิตและการดำรงชีพของชุมชน
4. โครงการออกแบบและพัฒนาระบบฐานข้อมูลการพัฒนาชุมชนและท้องถิ่นเพื่อการบริหาร
5. โครงการใช้ข้อมูลรีโมทเซ็นซิ่งและระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ สำหรับงานระบาดวิทยาของโรคมาลาเรีย  พื้นที่จังหวัด
    อุบลราชธานี และจังหวัดศรีสะเกษ
6. โครงการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ในงานเฝ้าระวังและป้องกันโรคไข้เลือดออก ในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี

ผลงานบริการวิชาการ
1. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) เพื่อการสาธารณสุข
2. การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง  การพัฒนางานวิจัยด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ เพื่อการพัฒนาชนบท
3. การบริการตรวจวัดระดับน้ำตาลในเลือดและดรรชนีมวลการในการป้องกันและควบคุมโรคเบาหวานและโรคอ้วนพื้นที่  ตำบล
    เมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี
4. วิทยากรในการอบรมการประยุกต์ใช้ GPS เพื่อทำแผนที่ในงานควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลง ในวันที่ 3 มีนาคม 2552 ณ
    สำนักงานป้องกันโรคควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดอุบลราชธานี

ผลงานด้านอื่นๆ::

ผลงานตีพิมพ์
Wongbutdee J, Wacharapong S, Chaikoolvatana A. Ades Aegypti Laval Survey Vector and
         Analysis
Risk Area for Dengue Hemorrhagic Fever. International Journal of 
       Geoinformatics
2009;
5(1): 35-40.
Wongbutdee J, Wacharapong S, Kaewpitoon N.  Using Remote Sensing and  Geographic 
         Information Systems to Study Risk Areas of Malaria in Ubon Ratchathani.
       J. Environment 
and Natural Resources 2008; 6(2).
จารุวรรณ์ วงบุตดี, วัชรพงษ์ แสงนิล และนันทยา กระสวยทอง. การรับรู้และพฤติกรรมการป้องกันโรคไข้เลือดออก
         ของประชาชน จังหวัดอุบลราชธานี
. วารสารวิชาการสาธารณสุข 2009; 12(2): 272-279.
วัชรพงษ์  แสงนิล, จารุวรรณ์  วงบุตดี และ สุรจิต ภูภักดิ์. ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ เพื่อประเมินพื้นที่เสี่ยงต่อ
         โรคเลปโตสไปโรสิสในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี.
วารสารสาธารณสุขศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพา. 4(1): 67-79,
        2552.

ผลงานวิจัยนำเสนอ
วัชรพงษ์ แสงนิล, จารุวรรณ์ วงบุตดี และณัฏฐวุฒิ แวพิทูลย์. การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศเพื่อประเมิน
         พื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดโรคมาลาเรีย จังหวัดอุบลราชธานี
. การประชุมวิชาการ การพัฒนาชนบทที่ยั่งยืนประจำปี 2552. 
       ขอนแก่น.  2552
: 552-554.
จารุวรรณ์ วงบุตดี, วัชรพงษ์ แสงนิล, นันทยา กระสวยทอง และสุรจิต ภูภักดิ์. การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
         สำหรับการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก จังหวัดอุบลราชธานี.
การประชุมวิชาการ การพัฒนาชนบทที่ยั่งยืน
       ประจำปี 2552. ขอนแก่น.  2552
: 75.
วัชรพงษ์  แสงนิล, จารุวรรณ์  วงบุตดี และ สุรจิต ภูภักดิ์. การหาแหล่งกำเนิดโรคเลปโตสไปโรสิส ในพื้นที่จังหวัด
         อุบลราชธานี
. การประชุมวิชาการ ม.อบ. วิจัย ครั้งที่ 3 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปี 2552 ภายใต้หัวข้อ 
       “การพัฒนาวิถีชีวิตที่ยั่งยืน ด้วยการวิจัยสหวิทยาการ”. อุบลราชธานี.
2552.
อนันต์ ไชยกุลวัฒนา, วัชรพงษ์ แสงนิล และคณะ. การพัฒนาโปรแกรมสารสนเทศภูมิศาสตร์ในการเฝ้าระวังยุงลายและ
       โรคไข้เลือดออก จังหวัดอุบลราชธานี. นำเสนอเพื่อขอรางวัลผลงานประดิษฐ์
คิดค้น ประจำปี 2553 ระหว่างวันที่ 23-25 
       กันยายน 2552. มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก.
2552