หน่วยงานภายในวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข

บุคลากรวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุขชื่ือ :: นางสาว ลภัส ยิ่งยืน
ตำแหน่ง :: เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชํานาญการ
เบอร์โทรศัพท์ :: 0-4535-3908
โทรสาร :: 0-4535-3901
มือถือ :: -
E-mail :: supanlaphat@hotmail.com
ประวัติการศึกษา::
-  จบอนุปริญญาจาก  วิทยาลัยอาชีวศึกษา จังหวัดอุบลราชธานี

-  วิชาเอกการบัญชี   ปี พ.ศ. 2531

-  จบการศึกษาปริญญาตรีจาก  วิทยาลัยครูอุบลราชธานี  

-  สาขาครุศาสตร์บัณฑิต   วิชาเอกสาขาสังคมศึกษา  ปีการศึกษา  2535

ประวัติการทำงาน::
พ.ศ.  2533-2535    ปฏิบัติงานที่ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดอุบลราชธานี 

                          ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว  เจ้าหน้าที่พิมพ์ดีด

พ.ศ.  2536-2538    ปฏิบัติหน้าที่ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี สำนักงานอธิการบดี  งานสารบรรณ

                          ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

พ.ศ.  2538-2540    ปฏิบัติหน้าที่ประจำงานเลขานุการอธิการบดี  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

                          ตำแหน่งพนักงานธุรการ 

พ.ศ.  2540-2541    ช่วยปฏิบัติราชการ ณ  สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดอุบลราชธานี

                          ปฏิบัติหน้าที่ประจำงานสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัด             

                          อุบลราชธานี      

พ.ศ.  2542-2545     ปฏิบัติงานณ  งานสารบรรณ  กองกลาง  สำนักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัย

                           อุบลราชธานี      

ปลายพ.ศ. 2545        ปฏิบัติงานที่  งานประชาสัมพันธ์  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

พ.ศ. 2546-2547      ปฏิบัติหน้าที่ ณ สำนักงานเลขา โครงการจัดตั้งวิทยาลัยแพทยศาสตร์และ

                           การสาธารณสุข   ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับงานบุคคล

พ.ศ. 2547 - ปัจจุบัน    ปฏิบัติหน้าที่ ณ  ศูนย์พัฒนาเด็ก  วิทยาลัยแพทยศาตร์และการสาธารณสุข

                            ปฏิบัติหน้าที่รองหัวหน้าศูนย์ฝ่ายบริหาร

 

หน้าที่ความรับผิดชอบ::
 ปฏิบัติงานช่วยและสนับสนุนงานบริหารที่ยากภายใต้การกำกับตรวจสอบเฉพาะกรณีที่จำเป็นหรือ ตามคำสั่ง หรือแบบ หรือแนวทางปฏิบัติ หรือคู่มือที่มีอยู่อย่างกว้าง ๆ และปฏิบัติที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย  ดังนี้

1.  งานการเงินและพัสดุ

2.  งานทรัพยากรมนุษย์

3.  งานนโยบายและแผน

4.  กำกับดูแลงานอาคารสถานที่

5.  กำกับดูแลงานโภชนาการ

6.  กำกับดูแลงานสวนและภูมิทัศน์

ความรู้ความสามารถพิเศษ::
1.  จัดซุ้มดอกไม้

2.  กีฬาประเภทแอโรบิกด๊านซ์

3.  กรีฑาประเภทลู่และลาน

 

ผลงานทางวิชาการ::
1.  จัดอบรมด้านวิชาการ ครูพี่เลี้ยงเด็ก  จำนวน  6  รุ่น  โดยได้รับความสนใจอย่างมาก
ผลงานด้านอื่นๆ::
1.  ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันวิ่งมินิมาราธอนในงานสถาปนามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

2.  ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง  ประเภทหมากฮอสในการแข่งขันกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ 

     ณ  สถาบันราชภัฎนครสวรรค์

3.  ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง  ประเภทเดินทน  3,000 เมตรในการแข่งขันกีฬาบุคลากรทั่วประเทศ

     ณ  สถาบันราชภัฎนครสวรรค์