หน่วยงานภายในวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข

บุคลากรวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุขชื่ือ :: นาง นันทิญา ทีปิวัฒน์
ตำแหน่ง :: นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ
เบอร์โทรศัพท์ :: -045-353905
โทรสาร :: -045-353901
มือถือ :: -015443953
E-mail :: -nantiya90@hotmail.com
ประวัติการศึกษา::

ปริญญาตรี (วท..) วิทยาการคอมพิวเตอร์  สถาบันราชภัฏมหาสารคาม

ปริญญาโท (บธ..) บริหารธุรกิจ (M.B.A.) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ประวัติการทำงาน::

 - อาจารย์พิเศษ สถาบันราชภัฏกำแพงเพชร

 - อาจารย์พิเศษ โรงเรียนเทคโนโลยีคณาสวัสดิ์มหาสารคาม

 - เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล ห้างหุ้นส่วนโรงงานทออวดเดชาพาณิชย์ จังหวัดขอนแก่น

 - อาจารย์พิเศษ โรงเรียนพาณิชยการพลาญชัยร้อยเอ็ด

 - เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน กองแผนงาน สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

 - เจ้าหน้าที่ประสานงาน โครงการบริการวิชาการภายนอก มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
หน้าที่ความรับผิดชอบ::

1. ด้านการจัดทำแผน
1.1   งานจัดทำแผนแม่บท นโยบายและแผนกลยุทธ์ ของวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข

1.2       งานรวบรวมแผนงาน จากหน่วยงานต่างๆ ของวิทยาลัยแพทยศาสตร์ฯ

1.3        วิเคราะห์แผนงาน/โครงการ, ศึกษาความเป็นไปได้  เพื่อจัดทำแผนงาน และงบประมาณ ของวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข           

1.4       วางแผนการดำเนินงานเพื่อพัฒนาองค์กร

2.         ด้านงบประมาณ

2.1       วิเคราะห์และจัดทำงบประมาณรายรับ-รายจ่ายจากเงินงบประมาณแผ่นดิน,รายได้ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีและวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข

2.2       ประสานงานการจัดทำงบประมาณ และอัตรากำลัง ของวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข

2.3       จัดสรรงบประมาณแผ่นดิน/ รายได้

3.         ด้านการให้คำปรึกษา / แนะนำ

3.1       บริการ ให้คำปรึกษา และแนะนำ การจัดทำแผนงาน ของหน่วยงานต่างๆ ภายในวิทยาลัยแพทยศาสตร์ฯ

4.         ด้านการติดตามและประเมินผล
        4.1  ติดตาม ความก้าวหน้าของแผนงาน/โครงการ เพื่อประเมินผลการปฏิบัติงาน ผลสัมฤทธิ์

4.2       จัดทำรายงานผลการดำเนินงานประจำปีของวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข

5.         ด้านธุรการ

6.         งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

 

 

ความรู้ความสามารถพิเศษ::
-
ผลงานทางวิชาการ::
-
ผลงานด้านอื่นๆ::
-