หน่วยงานภายในวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข

บุคลากรวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุขชื่ือ :: นางสาว จารุภรณ์ มุ่งหมาย
ตำแหน่ง :: นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
เบอร์โทรศัพท์ :: 0-4535-3922
โทรสาร :: 0-4535-3901
มือถือ :: 086-2526078
E-mail :: -phing_65@hotmail.com
ประวัติการศึกษา::

ศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขา บริหารธุรกิจ (การบัญชี)

สถาบันราชภัฏอุบลราชธานี

ประวัติการทำงาน::

- พนักงานธุรการ  รพ.ขุนหาญ 2540-2547

- พนักงานธุรการ วิทยาลัยแพทย์ฯ 2547-2548

- นักวิชาการเงินและบัญชี วิทยาลัยแพทย์ฯ 2548- ปัจจุบัน

หน้าที่ความรับผิดชอบ::

1.  หน้าที่และความรับผิดชอบ
         ปฏิบัติงานการเงินและบัญชีที่ยากพอสมควร  โดยมีคู่มือ หรือแนวปฏิบัติ หรือคำสั่งอย่างกว้างๆ และอยู่ภายใต้การกำกับตรวจสอบเฉพาะกรณีที่จำเป็น และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

2.   ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

 1. ปฏิบัติงานที่ยากพอสมควรเกี่ยวกับงานการเงินและบัญชี โดยปฏิบัติหน้าที่อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง เช่น จัดทำฎีกา ตรวจสอบการตั้งฎีกาเบิกจ่ายในหมวดต่าง ๆ ตรวจสอบความถูกต้องของบัญชี   เงินสด บัญชีเงินฝากธนาคาร บัญชีแยกประเภท จัดทำรายงานเงินรายจ่ายตามงบประมาณประจำเดือน จัดทำประมาณการรายได้ รายจ่ายประจำปี พร้อมทั้งจัดทำแผนการปฏิบัติงาน ดำเนินการเกี่ยวกับงานขอโอนและการขอเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณ ประเมินผล และติดตามผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย และจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผน และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง ให้ถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา

2. จัดเก็บเอกสารหรือหลักฐานในการปฏิบัติงานของตนเองในการประกันคุณภาพการศึกษา

 

3.  ภาระงานที่สำคัญ

        1.  ภาระงานด้านการเงิน   (เงินงบประมาณ)

1.       คุมยอดเอกสารการขออนุมัติและเบิกจ่ายเงินในระบบ Excel ทุกประเภทหมวดรายจ่าย

2.       คุมยอดเอกสารการขออนุมัติและเบิกจ่ายเงินในระบบบัญชี 3 มิติ ทุกประเภทหมวดรายจ่าย

3.       ตรวจสอบหลักฐานการเบิกจ่ายทุกหมวดรายจ่ายให้เป็นไปตามที่กระทรวงการคลังกำหนด

4.       เสนอเอกสารการเบิกจ่ายเงินต่อผู้มีอำนาจอนุมัติลงนาม

5.        รวบรวมเอกสารส่งวางฎีกาที่กองคลัง

6.       จัดทำสำเนาและจัดเก็บเอกสารหลักฐานการเบิกจ่ายเงินทุกประเภทหมวดรายจ่าย

7.       รับเช็คเงินงบประมาณจากกองคลังที่จ่ายให้วิทยาลัยแพทยศาสตร์ฯ

8.       ลงทะเบียนรับเช็ค

9.       นำเช็คเงินงบประมาณที่รับจากกองคลังฝากเข้าบัญชีธนาคาร

10.    จัดทำรายงานการใช้จ่ายเงินงบประมาณแล้วเสนอต่อผู้บังคับบัญชาทุกสิ้นเดือน

11.    ส่งรายงานการใช้จ่ายเงินงบประมาณให้งานนโยบายและแผนทราบทุกสิ้นเดือน

12.    ตรวจสอบยอดเงินงบประมาณคงเหลือให้ตรงกับกองคลัง

13.  สรุปข้อมูลการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายไตรมาส

 

       2.  ภาระงานด้านการเงิน  (เงินรายได้)

1.    ตรวจสอบหลักฐานการเบิกจ่ายเงินจากเงินรายได้ให้เป็นไปตามระเบียบ

1.1   ค่าตอบแทน เช่น เงินสมทบค่าสอนพิเศษ ค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

1.2   ค่าใช้สอย เช่น ค่าเลี้ยงรับรอง ค่าห้องพักรับรอง  ค่าจ้างเหมา และอื่น ๆ

1.3   ค่าวัสดุ เช่น ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ฯ และอื่น ๆ

1.4   เงินทุนการศึกษาของอาจารย์ประจำ

1.5   ค่าจ้างชั่วคราวของพนักงาน และลูกจ้างชั่วคราว

1.6   โครงการต่าง ๆ ของนักศึกษา เช่น โครงการรับน้อง  ปีใหม่  ลอยกระทง ฯลฯ

2.   ตรวจสอบการรับจัดสรรเงินรายได้จากงานการเงิน  กองคลัง ดังนี้

2.1    เงินค่าหน่วยกิต

2.2    เงินค่าธรรมเนียมพิเศษ

2.3    เงินบำรุงกีฬา

2.4    เงินบำรุงกิจกรรม

2.5    เงินอื่น ๆ

3.    เบิกเงินจัดสรร  เงินรับฝาก และเงินอื่น ๆ

4.    รับเช็คเงินรายได้ที่กองคลังจ่ายให้วิทยาลัยแพทย์ฯ

5.    ลงทะเบียนรับเช็ค

6.    นำเช็คเงินรายได้ที่ได้รับจากกองคลังฝากเข้าบัญชีธนาคาร

7.    ออกใบเสร็จรับเงิน

8.   ตรวจสอบและนำเงินรับฝากส่งกองคลัง

9.   จัดทำเอกสารและรวบรวมเอกสารการเบิกจ่ายเงินรับฝาก

10.  ตรวจสอบการจัดทำฎีกาเบิกจ่ายเงินรายได้วิทยาลัยแพทยศาสตร์ฯ

11.  ตรวจสอบการสั่งจ่ายเช็คเงินรายได้

12.  ตรวจสอบรายงานเงินรายได้คงเหลือแจ้งต่อผู้บังคับบัญชาทุกสิ้นเดือน

13.  รายงานการใช้เงินรายได้แจ้งให้งานนโยบายและแผนทราบทุกสิ้นเดือน

14.  จัดทำเอกสารการเบิกจ่ายเงินเดือนค่าจ้างพนักงานและลูกจ้างชั่วคราว

15.  จัดทำเอกสารการเบิกจ่ายเงินสมทบประกันสังคมส่วนนายจ้าง

16.  จัดทำเอกสารการส่งเงินภาษี ณ ที่จ่าย (ภ.ง.ด. 1 )

17.  สรุปข้อมูลการใช้จ่ายเงินรายได้รายไตรมาส

18.  ประสานงานเกี่ยวกับทำคำของบประมาณเงินรายได้ประจำปีกับงานนโยบายและแผน

 

        3. ภาระงานด้านการเงิน  (เงินอุดหนุน)

                1.  ตรวจสอบจำนวนเงินที่ได้รับอนุมัติตามใบเงินงวด

                2.  จัดทำเอกสารการเบิกจ่ายเงินในระบบบัญชี 3 มิติ เพื่อส่งวางฎีกาเบิกจ่ายเงิน

3.       คุมยอดเอกสารการขออนุมัติและเบิกจ่ายเงินในระบบ Excel ทุกประเภทหมวดรายจ่าย

4.       ตรวจสอบหลักฐานการเบิกจ่ายทุกหมวดรายจ่ายให้เป็นไปตามที่กระทรวงการคลังกำหนด

5.       เสนอเอกสารการเบิกจ่ายเงินต่อผู้มีอำนาจอนุมัติลงนาม

6.    ตรวจสอบและรายงานเงินอุดหนุนคงเหลือแจ้งต่อผู้บังคับบัญชาทุกสิ้นเดือน

7.    รายงานการใช้เงินอุดหนุนให้งานนโยบายและแผนทราบทุกสิ้นเดือน

8.    จัดทำเอกสารการเบิกจ่ายเงินเดือนค่าจ้างพนักงาน

9.    จัดทำเอกสารการเบิกจ่ายเงินสมทบประกันสังคมส่วนนายจ้าง

10.  จัดทำเอกสารการส่งเงินภาษี ณ ที่จ่าย (ภ.ง.ด. 1 )

                11.  สรุปข้อมูลการใช้จ่ายเงินอุดหนุนรายไตรมาส

 

 4.  ภาระงานด้านงานอื่น ๆ

4.1  ติดต่อประสานงานกับธนาคารต่าง ๆ

4.2  ติดต่อประสานงานกับสำนักงานประกันสังคม จังหวัดอุบลราชธานี

4.3  ติดต่อประสานงานกับสำนักงานคลังจังหวัดอุบลราชธานี

4.4  ติดต่อประสานงานกับสำนักงานกรมสรรพากรจังหวัดอุบลราชธานี

4.5  ติดตามทางถามลูกหนี้เงินยืมทดรองราชการเมื่อครบกำหนดส่งคืน

4.6  ติดตามเรื่องที่ค้างเบิกจ่ายเพื่อให้ทันกำหนดการส่งเบิกเงิน

4.7  ติดต่อประสานงานกับสโมสรนักศึกษาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ฯ เรื่องการเร่งรัดการส่งเอกสารเบิกจ่ายเงินของนักศึกษา

                4.8  ให้คำแนะนำปรึกษาการใช้งานระบบบัญชี 3 มิติ

                4.9  ให้คำแนะนำปรึกษาการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ทุกหมวดรายจ่าย

4.10  งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

 

5. หน้าที่ที่ต้องปฏิบัติตามนโยบายโดยรวมของคณะ (ทุกๆคนถือเป็นหน้าที่)

1.  ทำงานประกันคุณภาพ

2.  ทำกิจกรรม 5 ส.

3.  การรักษาความปลอดภัย  การดูแลความเรียบร้อยของอาคารสถานที่

4.  การช่วยกันอนุรักษ์พลังงาน

5.  งานอื่น ๆ ตามคำสั่งของ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี หรือของวิทยาลัยแพทยศาสตร์ฯ

 

6.   ขอบเขตการปฏิบัติงาน

     - ปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงานและภารกิจที่ได้รับมอบหมายเพิ่มเติม

7. ปริมาณงาน

                   -  ตามปริมาณการขอใช้บริการที่เสนอเข้ามาในแต่ละวัน

8. คุณภาพ

                1. ในแต่ละวันไม่มีงานตกค้าง

   2. ใช้คอมพิวเตอร์บันทึกและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการสืบค้นทำรายงานตามกำหนด

                   3. ปฏิบัติงานได้ถูกต้อง รวดเร็ว เสร็จตามกำหนดเวลา

 

ความรู้ความสามารถพิเศษ::

-  คอมพิวเตอร์

-  5 ส.

- ISO 9001 : 2000

ผลงานทางวิชาการ::
ผลงานด้านอื่นๆ::

คณะกรรมการตรวจประเมิน  5 ส.  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี