หน่วยงานภายในวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข

บุคลากรวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุขชื่ือ :: นางสาว อุบลวรรณ พรหมจันทร์
ตำแหน่ง :: เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ
เบอร์โทรศัพท์ :: 045-353907/353900
โทรสาร :: 0-4535-3901
มือถือ :: 085-3027752
E-mail :: tong_ub@windowslive.com
ประวัติการศึกษา::

 

                 
ประวัติการทำงาน::

 

 

หน้าที่ความรับผิดชอบ::

1. ดำเนินการลงทะเบียนรับ -ส่ง หนังสือราชการ   ในโปรแกรมทะเบียนรับ - ส่ง ของวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุขหนังสือราชการ ส่วนงานวิจัย  บริการวิชาการ และทำนุฯ

2.นำเสนอหนังสือราชการต่อผู้บังคับบัญชา  เพื่อโปรดพิจารณา

3.ดำเนินการตามคำสั่งผู้บังคับบัญชา  (ตามหนังสือที่สั่งการ)

4.ขออนุมัติเดินทางไปราชการ และขั้นตอนการเบิกจ่าย  สำหรับอาจารย์  และที่ผู้บริหารมอบหมาย  ที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยฯ

5.จัดประชุมคณะกรรมการ  KM

6.จัดทำจุลสาร  รวบรวมข้อมูล  สั่งพิมพ์  และส่งไปยังหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายใน และภายนอก วิทยาลัยฯ

7. Scan เอกสาร และประชาสัมพันธ์ลง Website วิทยาลัยฯ ตามที่ผู้บังคับบัญชาสั่งการ

8.จัดทำเอกสารขออนุมัติปฏิบัติงานนอกเวลาราชการปกติ  ส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานวิจั

9.รวบรวม และติดตาม การรายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัย  โครงการบริการวิชาการ และโครงการทำนุฯ รวมถึงโครงการวิจัย เงินรายได้วิทยาลัยฯ เพื่อรายงานต่อสำนักส่งเสริมบริหารงานวิจัย สำนักงานอธิการบดีต่อไป

10.จัดทำใบเสนอวาระการประชุมคณะกรรมการประจำวิทยาลัยฯ  สำหรับรองคณบดีฝ่ายวิจัย  เพื่อเสนอต่อที่ประชุม  (ประสานกับงานบริหารบุคคล)

11. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

 

ความรู้ความสามารถพิเศษ::

                         เล่นดนตรีไทย(จะเข้) / กีฬาชนิดต่าง ๆ /เรียงความ

ผลงานทางวิชาการ::
ผลงานด้านอื่นๆ::

บุคลากรดีเด่น (ด้านกีฬา )  ตั้งแต่ปี 2552 - 2556