หน่วยงานภายในวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข

บุคลากรวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุขชื่ือ :: นางสาว ณรัญญา มีชัย
ตำแหน่ง :: นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
เบอร์โทรศัพท์ :: 045-353927
โทรสาร :: 045-353911
มือถือ :: -
E-mail :: naranya_su@yahoo.com
ประวัติการศึกษา::

ป.ตรี การศึกษาบัณฑิต วิชาเอกภาษาไทย จากมหาวิทยาลัยนเรศวร

ป.โท ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน จากมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

ประวัติการทำงาน::

พ.ศ.2544 - พ.ศ.2548 ปฏิบัติงาน ที่คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

พ.ศ.2548 - ปัจจุบัน ปฏิบัติงาน ที่วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

หน้าที่ความรับผิดชอบ::
1.งานพัฒนาหลักสูตร 1.1 แก้ไขหลักสูตรตามมติคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร 1.2 ประสานงานกับคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง 1.3 จัดทำแบบรายงานข้อมูลหลักสูตรและการดำเนินงานหลักสูตรประจำภาคการ ศึกษา (สมอ.07-02 ) ภายใน 30 วันนับแต่วันสุดท้ายของภาคการศึกษา 1.4 มีหน้าที่และรับผิดชอบเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรของกลุ่มวิชาแพทยศาสตร์ ให้ มีคุณภาพทางวิชาการได้มาตรฐานสากลและวิชาชีพ 2. งานจัดการเรียนการสอน 2.1 ประสานงานและรับผิดชอบงานสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ชั้นคลินิก 2.2 งานประมวลผลการศึกษา /ตรวจสอบความถูกต้องของเกรดตามที่กองบริการการศึกษาส่งข้อมูลให้ตรวจสอบ/ยืนยันความถูกต้องของผลการเรียน 2.3 งานประเมินผลการสอน 2.4 ประสานงาน การแต่งตั้งอาจารย์ผู้สอนของสถาบันร่วมผลิต 2.5 พิมพ์ประมวลรายวิชาของชั้นคลินิก 3. งานทะเบียน 3.1 ประสานงานและรับผิดชอบงานขึ้นทะเบียนการศึกษา ของนักศึกษาแพทย์ ชั้นปีที่ 4 – 6 และให้บริการติดต่อประสานงานตามขั้นตอน เช่น การลงทะเบียน เพิ่ม-ถอน รายวิชา /เปลี่ยนกลุ่มการเรียน การลงทะเบียนเรียนซ้ำ ประจำปีการศึกษา เป็นต้น 4.งานแผน งบประมาณประจำปี และโครงการ 4.1 จัดทำแผน งบประมาณของงานบริการการศึกษา 4.2 จัดทำโครงการของงานบริการการศึกษา 5.งานประกันคุณภาพการศึกษา 5.1 จัดทำรายงานการประเมินตนเองในตัวบ่งชี้ที่ได้รับมอบหมาย 6.งานสนับสนุนและช่วยเหลือนักศึกษา / งานบริการ 6.1 ประสานงานและให้บริการ เกี่ยวกับเอกสารหลักฐานการศึกษา นักศึกษาแพทย์, บัณฑิตแพทย์ 6.2 ประสานงานการสมัครและการจัดสอบรวบยอดของนักศึกษาแพทย์ ชั้นปี 3 , 5 และ 6 6.3 งานให้คำปรึกษาทั่ว ๆ ไปแก่นศ. 7. งานสรุปข้อมูลจัดทำรายงานประจำปี 7.1 สรุปข้อมูลเพื่อจัดทำรายงานประจำปี งานบริการการศึกษา 7.2 สรุปสถิติการศึกษา ประจำปีการศึกษา
ความรู้ความสามารถพิเศษ::
ผลงานทางวิชาการ::
ผลงานด้านอื่นๆ::