หน่วยงานภายในวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข

บุคลากรวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุขชื่ือ :: รศ.ดร. ธารินี ไชยวงศ์
ตำแหน่ง :: รองศาสตราจารย์
เบอร์โทรศัพท์ :: 0-4535-3925 ต่อ 5868
โทรสาร :: 0-4535-3901
ห้องพัก:: อาคารวิทยาลัยฯ ห้อง CMP327
E-mail :: mdtarich@ubu.ac.th, tarinee_cw@hotmail.com
ประวัติการศึกษา::
  • ปริญญาเอก ปรสิตวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ปีที่สำเร็จ 2551
  • ปริญญาโท ปรสิตวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีที่สำเร็จ 2546
  • ปริญญาตรี เทคนิคการแพทย์ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีที่สำเร็จ 2543
ประวัติการทำงาน::
2551-ปัจจุบัน อาจารย์ประจำวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
หน้าที่ความรับผิดชอบ::

-        เป็นคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต สาขาแพทยศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง 2555)

-        เป็นกองบรรณาธิการ วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

-        เป็นคณะกรรมการวิชาการชั้นปรีคลินิก หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2555-2556

-        เป็นคณะกรรมการดำเนินการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน สำหรับนักศึกษาแพทย์ชั้นปรีคลินิก ประจำปีการศึกษา 2552-2556

-          เป็นเป็นคณะกรรมการบริหารงานกิจการนักศึกษาร่วมระหว่างวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุขและโรงพยาบาลร่วมผลิต

-          เป็นคณะกรรมการประชุมวิชาการ ร่วมระหว่างวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข และโรงพยาบาลร่วมผลิต ประจำปีการศึกษา

-          เป็นอาจารย์ประจำหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตและวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาชีวเวชศาสตร์

-          เป็นกรรมการห้องปฏิบัติการ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีการศึกษา 2552-ปัจจุบัน

-          เป็นกรรมการบริหารงานบริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 

-     เป็นคณะกรรมการบริหารงานวิจัย วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข

-          เป็นรองประธานคณะกรรมการงานเอกสารสนเทศ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 

-          เป็นคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา  วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข

ความรู้ความสามารถพิเศษ::

   สาขาที่มีความชำนาญเป็นพิเศษ 

  • Medical Parasitology
  • Medical Entomology
  • Forensic Entomology
  • Taxonomy of flesh fly species (Diptera: Sarcophagidae)

     ทุนและประสบการณ์ต่างประเทศ:

ทุน :

-                   Royal Golden Jubilee Scholarship Program of the Thailand Research Fund (the seventh generation) to study Ph.D. at Department of Parasitology, Faculty of Medicine, Chiang Mai University, Thailand from 2004 -2008

-                   Scholarship of the staff Development Program of the Commission on Higher Education (Formerly named the Thai Ministry of University Affairs) committed with Ubon Rajathani University, Thailand. To study Ph.D. program at Department of Parasitology, Faculty of Medicine, Chiang Mai University, Thailand from 2004-2008

การฝึกอบรม :

-                   Forensic Entomology at Department of Entomology, Texas A & M University, Texas, USA from January-June 2006

-                   Medical and Veterinary Entomology at Department of Entomology, Texas A & M University, Texas, USA from January-June 2006

-                   Identification of flesh fly (Diptera: Sarcophagidae) at Department of  Entomology, National Institute of Infectious Disease and International Department of Dipterology, Tokyo, Japan from October – December 2006

 

ผลงานทางวิชาการ::

โครงการวิจัย

1. การศึกษาความชุกในแต่ละฤดูของแมลงวันบ้านและแมลงวันหัวเขียวเพื่อประเมินการเป็นพาหะของ เชื้อแบคทีเรียที่ก่อโรคในระบบทางเดินอาหารในอำเภอที่มีอัตราการเกิดโรคอุจจาระร่วงมากและน้อยของจังหวัดอุบลราชธานี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ของประเทศไทย  (เป็นหัวหน้าโครงการ)

ระยะดำเนินงาน 15 มิถุนายน 2553 – 15 มิถุนายน 2555

แหล่งทุน สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

2. การตรวจหาเชื้อเอ็นการเทอโรคอกคัสที่ดื้อยา ที่แยกได้จากแมลงวันบ้านและแมลงวันหัวเขียวที่จับจากบริเวณแหล่งที่อยู่อาศัยของมนุษย์ในจังหวัดอุบลราชธานี (เป็นหัวหน้าโครงการ)
                     ระยะดำเนินงาน 1 ตุลาคม 2556 – 30 กันยายน 2557

แหล่งทุน สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

ผลงานตีพิมพ์

2012:

-          Srivoramas T, Chaiwong T, Sanford M. Isolation of fungi from adult house fly; Musca domestica and the blow fly Chrysomya megacephala in Ubon Ratchathani Province, Northeastern Thailand. Int J Parasitol Res 2012; 4: 53-6.

-          Chaiwong T, Srivoramas T, Sukontason K, Sanford M, Sukontason KL. Bacterial fauna associated with the blow fly, Chrysomya megacephala (F.) in Ubon Ratchathani province of Northeast Thailand. Int J Parasitol Res 2012; 4: 71-74.

-          Boonsriwong W, Sukontason KL, Chaiwong T Chaisri U, Vogtsberger RC,  Sukontason K. Alimentary canal of the adult blow fly, Chrysomya megacephala (F.) (Diptera: Calliphoridae)—Part I: Ultrastructure of salivary glands J Parasitol Res 2012; 1-7.

-          Chaiwong T, Srivoramas T, Sukontason K, Sanford MR, Moophayak K, Sukontason KL. Survey of the synanthropic flies associated with human habitations in Ubon Ratchathani province of Northeast Thailand. J Parasitol Res 2012; 1-9.

-          Chaiwong T, Sukontason K, Chaisri U, Kuntalue B, Vogtsberger RC, Sukontason KL. Ovarian ultrastructure and development of the blow fly, Chrysomya Megacephala (DIPTERA: CALLIPHORIDAE). Inter J Parasit Res 2012; 4: 65-70

-     Chaiwong T. The maggot of the blow fly, Lucilia sericata: an alternative for wound infection (review article). J Med Tech Phy Ther 2012; 24(1): 12-21.

 

        2011:

-          Chaiwong T, Sukontason KL, Chaisri U, Kurahashi H, Sanford M, Sukontason K. Effects of human contraceptive on reproduction and offspring in Chrysomya megacephala. Asian Pac J Trop Med 2011; 259-265.

-          Sukontason KL, Chaiwong T, Chaisri U, Kurahashi H, Sanford M, Sukontason K. Reproductive organ of blow fly, Chrysomya megacephala (Diptera: Calliphoridae): Ultrastructural of testis. J Parasitol Res 2011; 1-5.

         2010:

-          Sukontason K, Bunchu N, Chaiwong T, Moophayak K, Sukontason KL. Forensically important flesh fly species in Thailand: morphology and developmental rate. Parasitol Res 2010; 106: 1055-1064.

-          Kaopiew S, Pimpukdee K, Chaiwong T, Jittimanee J. Prevalence of metacercariae in Puntius gonionotus, Hampala macrolepidota, Puntioplites proctozyron and Henicorhynchus siamensis from Chi River in Mahachanachai District, Yasothon ProvinceJ Mahanakorn Vet Med 2010; 5: 9-15.

          2009:

-          Chaiwong T,  Sukontason K,  Sukontason KL. Two new species of Sarcophaga s. lat. from Thailand with a key to species (Diptera: Sarcophagidae). J Med Entomol 2009; 46; 986-93.

-          Sukontason KL., Chaiwong T, Chaisri U, Vogtsberger RC., Sukontason K. Ultrastructure of male accessory glands of Chrysomya megacephala (Fabricius) (Diptera: Calliphoridae). J Vector Ecol 2009; 34; 294-303.

         2008:

-          Chaiwong T, Sukontason K, Olson JK, Kurahashi H, Chaithong U, Sukontason KL. Fine structure of the reproductive system of Chrysomya megacephala (Diptera: Calliphoridae): the external sexual organ.  Parasitol Res 2008; 102:973-980.

-          Sukontason KL, Chaiwong T, Piangjai S, Upakut S, Moopayak K, Sukontason K. Ommatidia of blow fly, house fly, and flesh fly: implication of their vision efficiency. Parasitol Res 2008; 103:123-131.

-          Sukontason KL, Sribanditmongkol P, Chaiwong T, Vogtsberger RC, Piangjai S, Sukontason K. Morphology of immature stages of Hemipyrellia ligurriens (Wiedemann) (Diptera: Calliphoridae) for use in forensic entomology applications.  Parasitol Res 2008; 103(4):877-87.

2007:

-          Sukontason KL, Bunchu N, Chaiwong T, Kuntalue B, Sukontason K. Fine structure of eggshell of blow fly Lucilia cuprina. J Insect Sci 2007; 7: article 9.

-          Chaiwong T, Sukontason KL, Chaithong U, Olson JK, Kurahashi H, Sukontason K. Male genitalia of flesh fly Parasarcophaga (Liosarcophaga) dux (Diptera: Sarcophagidae) revealed by scanning electron microscopy. J Am Mosq Control Assoc 2007 23:80-83.

-          Sukontason K, Narongchai P, Kanchai C, Vichairat K, Sribanditmongkol P, Bhoopat T, Kurahashi H, Chockjamsai M, Piangjai S, Bunchu N, Vongvanich S, Samai W, Chaiwong T, Methanitikorn R, Ngern-klun R, Sripakdee D, Boonsriwong W, Siriwattanarungsee S, Srimuangwong C, Hanterdsith B, Chaiwan K, Srisuwan C, Upakut S, Moopayak K, Vogtsberger RC, Olson JK, Sukontason KL. Forensic entomology cases in Thailand: a review of cases from 2000 to 2006. Parasitol Res 2007; 101:1417-23.

-          Sukontason K, Methanitikorn R, Chaiwong T, Kurahashi H, Vogtsberger RC, Sukontason KL. Sensilla of the antenna and palp of Hydrotaea chalcogaster (Diptera: Muscidae). Micron 2007; 38:218-223.

-          Kurahashi H and Chaiwong T. Two new species of Protomiltogramma from Thailand (Diptera: Sarcophagidae). Jpn J syst Entomol 2007; 13(2):173-8.

ผลงานด้านอื่นๆ::