หน่วยงานภายในวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข

บุคลากรวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุขชื่ือ :: รศ. จารุวรรณ์ วงบุตดี
ตำแหน่ง :: ผู้ช่วยศาสตราจารย์
เบอร์โทรศัพท์ :: 045353925 ต่อ 5865
โทรสาร :: 045353901
ห้องพัก:: อาคารวิทยาลัยฯ ห้อง CMP325
E-mail :: jw_beer@yahoo.com
ประวัติการศึกษา::
 • มัธยมศึกษา โรงเรียนสตรีนครสวรรค์
 • ปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • ปริญญาโท สรีรวิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ประวัติการทำงาน::
 • พ.ย. 46- ม.ค. 48 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
 • ก.พ. 48- ปัจจุบัน วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
 • ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
 • อาจารย์พิเศษ สอนวิชาจุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา สำหรับหลักสูตรประกาศนียบัตรสาธารณสุขศาสตร์ (สาธารณสุขชุมชน, เทคนิคเภสัชกรรม, ทันตสาธารณสุข) วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร อุบลราชธานี ปี 2548
หน้าที่ความรับผิดชอบ::
 • อาจารย์ประจำหลักสูตรแพทย์
 • อาจารย์ที่ปรึกษาสโมสรนักศึกษา
 • กรรมการบริหารงานวิจัยและบริการวิชาการ
 • กรรมการห้องปฏิบัติการ
 • ประธานกระบวนวิชาระบบหายใจ 1
 • ประธานกระบวนวิชาระบบหัวใจและหลอดเลือด 2
 • อาจารย์ประจำรายวิชาสรีรวิทยา หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์

 

ความรู้ความสามารถพิเศษ::
ผลงานทางวิชาการ::

ผลงานตีพิมพ์

1 จารุวรรณ์ วงบุตดี สุภารัตน์คำแดง สุรชัย จูมพระบุตร และลักษณา เจริญใจ. การศึกษาฤทธิ์ไฟโตเอสโตรเจนจากส่วนสกัดน้ำเต้า  

   หลวงในหนูถีบจักร. ธรรมศาสตร์เวชสาร. 2553. 10(ฉบับพิเศษ): s133 – s138.

2  จารุวรรณ์ วงบุตดี และคณะ. การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ สำหรับการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก จังหวัด

   อุบลราชธานี. การประชุมวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2552 “การพัฒนาชนบทที่ยั่งยืน” 29 – 30 มกราคม 2552

   Oral presentation.

3 จารุวรรณ์ วงบุตดี และคณะ. การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ สำหรับการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก จังหวัด

   อุบลราชธานี. การประชุมวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2552 “การพัฒนาชนบทที่ยั่งยืน” 29 – 30 มกราคม 2552;

   75 – 79; proceeding full paper.

4 วัชรพงษ์ แสงนิล, จารุวรรณ์ วงบุตดี และณัฏฐวุฒิ แก้วพิทูลย์. การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ เพื่อประเมินพื้นที่เสี่ยงต่อ

   การเกิดโรคมาลาเรีย จังหวัดอุบลราชธานี. การประชุมวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2552 “การพัฒนาชนบทที่

   ยั่งยืน” 29 – 30 มกราคม 2552; Poster presentation.

5 วัชรพงษ์ แสงนิล, จารุวรรณ์ วงบุตดี และณัฏฐวุฒิ แก้วพิทูลย์. การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ เพื่อประเมินพื้นที่เสี่ยงต่อ

   การเกิดโรคมาลาเรีย จังหวัดอุบลราชธานี. การประชุมวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2552 “การพัฒนาชนบทที่

   ยั่งยืน” 29 – 30 มกราคม 2552; 522 – 524; proceeding full paper.

6  Wongbutdee, J., Saengnill, W., and Chikoolvatana, A. “Aedes aegypti Larval Survey Vector and Analysis

   Risk Area for Dengue Hemorrhagic Fever”, International Journal of Geoinformatics. 5(1): 35 – 40; March,

   2009

7  Wongbutdee, J. “Physiological Effects of Berberine”, Thai Pharm Health J. 4(1): 78– 83; Jan – Mar, 2009.

8 จารุวรรณ์ วงบุตดี นายวัชรพงษ์ แสงนิล และนันทยา กระสวยทอง. “การรับรู้และพฤติกรรมการป้องกันโรคไข้เลือดออกของ

   ประชาชน จังหวัดอุบลราชธานี”, วารสารวิชาการสาธารณสุข. 2: 272 – 279; มีนาคม – เมษายน, 2552

9  Wongbutdee, J., Saengnill, W., and Keawpitoon, N. “Using remote sensing and geographic information

   systems to study risk areas of malaria in Ubon Ratchathani province, Thailand”, Environment and Natural

   Resources Journal. 6(2): 62 – 72; November, 2008.

10 Wongbutdee J, Chaikoolvatana A, Wacharapong S, Krasuaythong N, Phuphak S. “Geo-database use to

   promote dengue infection prevention and control”, Southeast Asian J Trop Med Public Health. 41(4):841-

   857; 2010.

11 จารุวรรณ์ วงบุตดี สุภารัตน์ คำแดง สุรชัย จูมพระบุตร และลักษณา เจริญใจ.. “การศึกษาฤทธิ์เอสโตรเจนจากสมุนไพรพื้นบ้าน

   ในเขตจังหวัดอุบลราชธานี”, การประชุมวิชาการปี 2554 “อนาคตไทย: ฐานรากที่มั่นคงเพื่อการพัฒนาประเทศอย่ายั่งยืน” 27 –

   29 มกราคม 2554; oral presentation.

12 จารุวรรณ์ วงบุตดี สุภารัตน์ คำแดง สุรชัย จูมพระบุตร และลักษณา เจริญใจ.. “การศึกษาฤทธิ์เอสโตรเจนจากสมุนไพรพื้นบ้าน

   ในเขตจังหวัดอุบลราชธานี”, การประชุมวิชาการปี 2554 “อนาคตไทย: ฐานรากที่มั่นคงเพื่อการพัฒนาประเทศอย่ายั่งยืน” 27 –

   29 มกราคม 2554; proceeding full paper.

13 วัชรพงษ์ แสงนิล จารุวรรณ์ วงบุตดี และสุรจิต ภูภักดิ์. “ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อประเมินพื้นที่เสี่ยงต่อโรคเลปโตสไปโร

   ซีสในจังหวัดอุบลราชธานี”, วารสารสาธารณสุขมหาวิทยาลัยบูรพา. 4(1): 67 – 79; มกราคม – มิถุนายน, 2552

14 จารุวรรณ์ วงบุตดี, วัชรพงษ์ แสงนิล และสุรจิต ภูภักดิ์.  การหาแหล่งกำเนิดโรคเลปโตสไปโรสีสในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี ใน

   การประชุมวิชาการม.อบ. วิจัยครั้งที่ 3 ประจำปี 2552 “การพัฒนาวิถีชีวิตที่ยั่งยืนด้วยการวิจัยสหวิทยาการ สาขาวิทยาศาสตร์

   และเทคโนโลยี” 28 – 29 กรกฏาคม 2552; poster  presentation.

15 จารุวรรณ์ วงบุตดี, วัชรพงษ์ แสงนิล และสุรจิต ภูภักดิ์.  การหาแหล่งกำเนิดโรคเลปโตสไปโรสีสในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี ใน

   การประชุมวิชาการม.อบ. วิจัยครั้งที่ 3 ประจำปี 2552 “การพัฒนาวิถีชีวิตที่ยั่งยืนด้วยการวิจัยสหวิทยาการ สาขาวิทยาศาสตร์

   และเทคโนโลยี” 28 – 29 กรกฏาคม 2552; proceeding full paper

16 จารุวรรณ์ วงบุตดี วัชรพงษ์ แสงนิล และนันทยา กระสวยทอง. “การสำรวจความชุกชุมของลูกน้ำยุงลาย สำหรับการป้องกันและ

   ควบคุมโรคไข้เลือดออก จังหวัดอุบลราชธานี”, วารสารวิชาการม.อบ. 11(3): 39 – 43; กันยายน – ธันวาคม, 2552

17 จารุวรรณ์ วงบุตดี, วัชรพงษ์ แสงนิล และสุรจิต ภูภักดิ์.  การประยุกต์ใช้ข้อมูลรีโมทเซ็นซิ่ง และระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ เพื่อ

   วิเคราะห์พื้นที่เสี่ยงต่อโรคมาลาเรีย ในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ ในการประชุมวิชาการม.อบ. วิจัยครั้งที่ 5 ประจำปี 2554 “การ

   บูรณาการงานวิจัยสู่ประชาคมอาเซียน” 4 – 5 สิงหาคม 2554

18 จารุวรรณ์ วงบุตดี, วัชรพงษ์ แสงนิล และสุรจิต ภูภักดิ์.  การการประยุกต์ใช้ข้อมูลรีโมทเซ็นซิ่ง และระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์

   เพื่อวิเคราะห์พื้นที่เสี่ยงต่อโรคมาลาเรีย ในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ ในการประชุมวิชาการม.อบ. วิจัยครั้งที่ 5 ประจำปี 2554 “การ

   บูรณาการงานวิจัยสู่ประชาคมอาเซียน” 4 – 5 สิงหาคม 2554; proceeding full paper

19 วัชรพงษ์ แสงนิล, จารุวรรณ์ วงบุตดี, ณัฏฐวุฒิ แก้วพิทูลย์ และจารุวรรณ ศิริเทพทวี. การรับรู้ และพฤติกรรมการบริโภคของ

   ประชาชน เพื่อป้องกันโรคพยาธิใบไม้ตับ จังหวัดอุบลราชธานี. วารสารวิชาการสาธารณสุข, 20(4): 656 – 663; กรกฏาคม –

   สิงหาคม, 2554.

20 จารุวรรณ์ วงบุตดี, สุภารัตน์ จันทร์เหลือง, สุรชัย จูมพระบุตร และลักษณา เจริญใจ. ารศึกษาฤทธิ์เอสโตรเจนจากสมุนไพรพื้น

   บ้านในเขตจังหวัดอุบลราชธานีที่มีฤทธิ์ต่อการทำงานของเนื้อเยื่อที่อาศัยฮอร์โมนเอสโตรเจน.วารสารเภสัชศาสตร์, 8(1): 34 – 39;

   2555.

ผลงานด้านอื่นๆ::

โครงการวิจัย

1 การศึกษาเชิงพื้นที่ เพื่อการป้องกันและควบคุมโรคเลปโตสไปโรซีส จังหวัดศรีสะเกษ

2 การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ สำหรับการป้องกัน และควบคุมยุงลายและโรคไข้เลือดออก ในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี

การใช้ข้อมูลรีโมทเซ็นซิ่งและระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ สำหรับงานระบาดวิทยาของโรคมาลาเรีย  พื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี และจังหวัดศรีสะเกษ

           4 การศึกษาการรับรู้และพฤติกรรมเสี่ยงของประชาชนต่อโรคเลปโตสไปโรซีส จังหวัดศรีสะเกษ 

           5 การสำรวจลูกน้ำยุงลายและวิเคราะห์พื้นที่เสี่ยงต่อโรคไข้เลือดออก กรณีศึกษา: หมู่บ้านปากห้วยวังนอง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

           6 Remote Sensing and Multiple Regression Model to Study Risk Area of Malaria Incidence in Northeastern, Thailand.

 

 

ด้านบริการวิชาการ

1. โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก หมู่บ้านโนนจิก อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี  (ภายใต้โครงการวิจัย เรื่อง การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ สำหรับการป้องกันและควบคุมยุงลายและโรคไข้เลือดออก ในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี) ประจำปีงบประมาณ 2551

2. โครงการการบริการตรวจวัดระดับน้ำตาลในเลือดและดรรชนีมวลกายในการป้องกัน และควบคุมโรคเบาหวานและโรคอ้วนในพื้นที่ ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ 2552

3. บูรณาการการมีส่วนร่วมของประชาชน เพื่อการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก (ต่อเนื่อง) ประจำปีงบประมาณ 2555

4. โครงการบริการสำรวจดัชนีลูกน้ำยุงลาย เพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออกแบบมีส่วนร่วมของชุมชนในการประเมินผลกระทบและการใช้ประโยชน์อย่างต่อเนื่อง ประจำปีงบประมาณ 2556

อาจารย์พิเศษ

1. อาจารย์พิเศษสอนรายวิชากายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา นักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตร์ และสาธารณสุขศาสตร์ วิทยาลัยเฉลิมกาญจนา ปีการศึกษา 2551

2. อาจารย์พิเศษสอนรายวิชากายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปีกาศึกษา 2553, 2554 และ 2555

3. อาจารย์พิเศษสอนรายวิชาสรีรวิทยาการทำงานและการยศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปีการศึกษา 2554 และ 2555

4. อาจารย์พิเศษสอนรายวิชากายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 2 คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์ ปีการศึกษา 2554

5. อาจารย์พิเศษสอนรายวิชากายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา วิทยาลัยสาธารณณสุขสิรินธรอุบลราชธานี ปีการศึกษา 2555