หน่วยงานภายในวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข

บุคลากรวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุขชื่ือ :: ผศ.ดร. เมรีรัตน์ มั่นวงศ์
ตำแหน่ง :: ผู้ช่วยศาสตราจารย์
เบอร์โทรศัพท์ :: 0-4535-3925 ต่อ 5851
โทรสาร :: 0-4535-3901
ห้องพัก:: อาคารวิทยาลัยฯ ห้อง CMP321
E-mail :: mereerat_s@hotmail.com
ประวัติการศึกษา::
 • ปริญญาตรี วท.บ.(สาธารณสุขศาสตร์) คณะสาธารณสุขศาสตร์ มข.
 • ปริญญาโท ส.ม.(ชีวสถิติ) คณะสาธารณสุขศาสตร์ มข
 • ปริญญาเอก วท.ด. (การวิจัยและการจัดการด้านสุขภาพ) แขนงระบาดวิทยาและชีวสถิติ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประวัติการทำงาน::
2548-ปัจจุบัน อาจารย์ หลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
หน้าที่ความรับผิดชอบ::
 • อาจารย์ประจำหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต
 • คณะกรรมการบริหารงานวิจัย บริการวิชาการ และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
 • อาจารย์ผู้สอนหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตรบัณฑิต แพทยศาสตรบัณฑิต ในรายวิชา วิทยาการระบาด ระเบียบวิธีวัจย ชีวสถิติ การฝึกปฏิบัติการอนามัยชุมชนแบบเบ็ดเสร็จ เวชศาสตร์ครอบครัวและชุมชน
ความรู้ความสามารถพิเศษ::
 • การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ โดยโปรแกรม SPSS, Stata 
 • Data management
 • การวางแผนการเก็บข้อมูลภาคสนาม
 • การใช้โปรแกรม EndNote, Procite, EpiData, EpiInfo
 • วิทยาการระบาด
 • การวิจัยพฤติกรรมเสี่ยงของวัยรุ่น
 • การบำบัดเพื่อเสริมสร้างแรงจูงใจ (Motivational Enhancement Therapy: MET)
ผลงานทางวิชาการ::
-Phanasathit M, Manwong M, Hanprathet N, Khumsri J, Yingyeun R. Validation of the Thai version of Bergen Facebook addiction scale (Thai-BFAS). J Med Assoc Thai. 2015; 98 Suppl 2 :S108-17. -Khumsri J, Yingyeun R, Mereerat M, Hanprathet N, Phanasathit M. Prevalence of Facebook Addiction and Related Factors Among Thai High School Students. J Med Assoc Thai.2015; 98 Suppl 3: S51-60. -Hanprathet N, Manwong M, Khumsri J, Yingyeun R, Phanasathit M. Facebook Addiction and Its Relationship with Mental Health among Thai High School Students. J Med Assoc Thai.2015;98 Suppl 3 :S81-90 -อนันต์ ไชยกุลวัฒนา, เมรีรัตน์ มั่นวงศ์, วชิรศักดิ์ ปกาสิต (2559). การสำรวจความรู้ด้านสุขภาพของเกษตรกรที่ใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืช ในพื้นที่อีสานใต้ 3 จังหวัด. ศรีนครินทร์เวชสาร. 31(1); 92-104. -Chaikoolvatana A, Manwong M, Chaikoolvatana C, Saisingh N, Wongthanu S, Kwangtong M. Prevalence and factors influencing smoking behaviors among vocational and technical students in a North-Eastern Province of Thailand. Chula Med J 2016 Mar – Apr;60(2): 1-17 -Anun Chaikoolvatana, J Thanawirun, C Chaikoolvatana, P Puchcharanapaponthorn, P Suwanakoot, N Saisingha, M Manwong, T Rodchua. The Innovation and Use of Vernonia cinerea Jelly Candies for Smoking Cessation, Ubon Ratchathani Region, Thailand. Tob. Prev. Cessation 2017;3 (May Supplement):46 DOI: 10.18332/tpc/71203 -Chaikoolvatana A, D Ayuthaya N, Suthipinittharm P, Chaikoolvatana C, Saisingh N, Manwong M. Development and evaluation of the effectiveness of Vernonia cinerea (VC) cookies for smoking cessation. J Health Res. 2017 Feb; 31(1): 1-10. http://www.jhealthres.org -Chaikoolvatana A , Puchcharanapaponthorn P , Chaikoolvatana C , Manwong M , Saisingh N , Suwannakoot P. The Evaluation of the Smoking Cessation Strategies Related to Quit Results Among Conscripts, Ubon Ratchathani Region from 2014 to 2015. J Med Assoc Thai 2018; 101 (7):1-12 -Manwong M, Lohsoonthorn V, Booranasuksakul T, Chaikoolvatana A. Effects of a group activity-based motivational enhancement therapy program on social media addictive behaviors among junior high school students in Thailand: a cluster randomized trial. Psychol Res Behav Manag. 2018 Aug 31; 11: 329-339. doi: 10.2147/PRBM.S168869. eCollection 2018. -Saowanee Thongnopakun , Chatprapa Sirirat , Sawitree Visanuyothin , Mereerat Manwong, and Siwanit Thongkhamdee. Self-efficacy and social support to prevent teenage pregnancy in universities, Thailand. Journal of Public Health and Development. 2019 January-April; 17 (1): 47 - 59 -Wongwarut Boonyanugomol1, Kamolchanok Rukseree1, Worrarat Kongkasame2, Prasit Palittapongarnpim3, Seung-Chul Baik4, and Mereerat Manwong. Genetic polymorphisms of IL-8 (−251), but not CXCR1 (+2607) and CXCR2 (+1208), associate the susceptibility of Helicobacter pylori infection increased the risk of gastric cancer and IL-8 gene expression of Thai gastroduodenal patients. Iranian Journal of Allergy, Asthma and Immunology. Iran J Allergy Asthma Immunol August 2019; 18(4) : 393-401 -Nitikorn Phoosuwan, Mereerat Manwong, Leif Eriksson and Pranee C Lundberg. Perinatal depressive symptoms among Thai women: A hospital-based longitudinal study. Nurs Health Sci. 2019; 1–9 -นภัทร พลอำนวย, สงครามชัย ลีทองดี, เมรีรัตน์ มั่นวงศ์. รูปแบบการดูแลผู้ป่วยเบาหวานแบบบูรณาการความร่วมมือในชุมชน อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี. วารสารวิจัยสาธารณสุขศาสตร ์มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี. ก.ค.-ธ.ค. 2562; 8(2): 176 – 85 -ฐินันท์พัทธ์ รวมธรรม, สงครามชัย ลีทองดี, เมรีรัตน์ มั่นวงศ์. รูปแบบการพัฒนาและส่งเสริมงานวิจัยและนวัตกรรมในงานประจำ โรงพยาบาลวารินชำราบ อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี. วารสารวิจัยสาธารณสุขศาสตร ์มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี. ก.ค.-ธ.ค. 2562; 8(2): 186 - 95
ผลงานด้านอื่นๆ::