หน่วยงานภายในวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข

บุคลากรวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุขชื่ือ :: อ. เมรีรัตน์ มั่นวงศ์
ตำแหน่ง :: อาจารย์
เบอร์โทรศัพท์ :: 0-4535-3925 ต่อ 5860
โทรสาร :: 0-4535-3901
มือถือ :: -
E-mail :: mereerat_s@hotmail.com
ประวัติการศึกษา::
 • ปริญญาตรี วท.บ.(สาธารณสุขศาสตร์) คณะสาธารณสุขศาสตร์ มข.
 • ปริญญาโท ส.ม.(ชีวสถิติ) คณะสาธารณสุขศาสตร์ มข
ประวัติการทำงาน::
 • 2541-2543 ผู้ช่วยสอน วิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม คณะเภสัชศาสตร์และวิทยาศาสตร์สุขภาพ ม.มหาสารคาม
 • 2543-2547 ผู้ช่วยนักวิจัย โครงการวิจัยระยะยาวในเด็กไทย (PCTC)
 • 2547 ผู้ช่วยนักวิจัยโครงการ\\\\\\\"ภาวะสุขภาพของผู้สูงอายุ\\\\\\\"
หน้าที่ความรับผิดชอบ::
 • กรรมการประจำวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ประเภทตัวแทนอาจารย์
 • อาจารย์ประจำหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
 • ดูแลงานด้านการบริหารจัดการเรียนการสอน หลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์
 • อาจารย์ประจำวิชาเวชศาสตร์ชุมชน ชีวสถิติ ปัญหาพิเศษทางด้านสาธารณสุข และระเบียบวิธีวิจัย
ความรู้ความสามารถพิเศษ::
 • การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ โดยโปรแกรม SPSS, Stata 
 • Data management
 • การวางแผนการเก็บข้อมูลภาคสนาม
 • การใช้โปรแกรม EndNote, Procite, EpiData, EpiInfo
ผลงานทางวิชาการ::
 • 2547 วิทยานิพนธ์ \\\\\\\"การรับรู้และพฤติกรรมการป้องกันโรคมะเร็งเต้านมของผู้หญิงกลุ่มอายุตั้งแต่ 30 ปีขึ้นไปในมหาวิทยาลัย ขอนแก่น\\\\\\\"
 • รางวัลผู้นำเสนอดีเด่นประเภทบรรยาย สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ จากการประชุมสัมมนาเสนอผลงานวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปี 2547
 • หัวหน้าโครงการข้อเสนอวิจัย เรื่อง \\\\\\\"แนวทางการรณรงค์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีปลอดบุหรี่\\\\\\\" 2549
 • นักวิจัยร่วมโครงการวิจัยเพื่อพัฒนาลุ่มน้ำห้วยข้าวสารเพื่อแก้ปัญหาความยากจน 2549-2551
 • นักวิจัยร่วมโครงการอาหารจานด่วนเพื่อสุขภาพ 2551
 • หัวหน้าโครงการวิจัยเรื่อง \\\\\\\"ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการเกิดโรคมะเร็งท่อน้ำดีในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ประเทศไทย : Hospital based case-control Study. 2552
 • นักวิจัยร่วมโครงการการศึกษาประสิทธิผลของโปรแกรมการป้องกันการสูบบุหรี่ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา จังหวัดอุบลราชธานี. 2555
 • นักวิจัยร่วมโครงการปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมทางเพศของนักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี.2555.
 • นักวิจัยร่วมโครงการการศึกษารวบรวมการแพทย์พื้นบ้านของกลุ่มชนเผ่าในจังหวัดอุบลราชธานี.2556.
 • เมรีรัตน์ สุภาพ, มาลินี เหล่าไพบูลย์, จิราพร เขียวอยู่, สมเกียรติ โพธิสัตย์ และ สุธีรื รัตนะมงคลกุล. การรับรู้และพฤติกรรมการตรวจหามะเร็งเต้านมระยะเริ่มแรกของผู้หญิงกลุ่มอายุตั้งแต่ 30 ปีขึ้นไปในมหาวิทยาลัยขอนแก่น. วารสารวิชาการสาธารณสุข 2550; 16(4): กรกฎาคม - สิงหาคม. 586-95.
 • เมรีรัตน์ มั่นวงศ์. พฤติกรรมและปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการสูบบุหรี่ของบุคลากรและนักศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี. วารสารวิชาการ ม.อบ. 2551; 10(1): มกราคม-เมษายน.
 • มินตรา สาระรักษ์ เมรีรัตน์ มั่นวงศ์ ธันยาการย์ ศรีวรมาศ. “ ภาวะสุขภาพของประชาชนในลุ่มน้ำห้วยข้าวสาร จังหวัดอุบลราชธานี”, วารสารวิชาการ ม.อบ. ๑๑() : ๓๘ – ๔๖ ; พฤษภาคม – สิงหาคม, ๒๕๕๒.
 • มินตรา สาระรักษ์     เมรีรัตน์ มั่นวงศ์ ธันยาการย์ ศรีวรมาศ. “ผลของการจัดกิจกรรมการสร้างเสริมสุขภาพในการป้องกันและลดปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคเบาหวาน ชนิดที่ ๒ ของแกนนำประชาชน เขตลุ่มน้ำห้วยข้าวสาร จังหวัดอุบลราชธานี ”, วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี. ๑๒() : ๒๓ – ๓๒; กันยายน – ธันวาคม, ๒๕๕๓.
ผลงานด้านอื่นๆ::
 • วิทยากรการอบรมเรื่อง \\\\\\\"การวิเคราะห์ข้อมูลสำหรับบุคลาการด้านสาธารณสุข\\\\\\\" 2554 - 2555
 • วิทยากรเรื่อง \\\\\\\"การใช้สถิติเบื้องต้นและการวิเคราะห์ข้อมูล\\\\\\\" สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี 2555
 • วิทยากรเรื่อง \\\\\\\"การวิจัยแบบ R2R\\\\\\\" ศูนย์อนามัยที่ 7. 2555
 • วิทยากรเรื่อง \\\\\\\"การวิเคราะห์และแปลผลข้อมูล โดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป\\\\\\\" ศูนย์อนามัยที่ 7. 2555

โครงการบริการวิชาการ

- การอบรมเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์ข้อมูลสำหรับบุคลากรสาธารณสุข  ประจำปี 2554

- การอบรมเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์ข้อมูลสำหรับบุคลากรสาธารณสุข (ครั้งที่ 2)  ประจำปี 2555

- บูรณาการความรู้ด้านสุขภาพและสิ่งแวดล้อมสู่ชุมชน ประจำปี 2556