หน่วยงานภายในวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข

บุคลากรวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุขชื่ือ :: ผศ.ดร. เมรีรัตน์ มั่นวงศ์
ตำแหน่ง :: อาจารย์
เบอร์โทรศัพท์ :: 0-4535-3925 ต่อ 5851
โทรสาร :: 0-4535-3901
มือถือ :: -
E-mail :: mereerat_s@hotmail.com
ประวัติการศึกษา::
 • ปริญญาตรี วท.บ.(สาธารณสุขศาสตร์) คณะสาธารณสุขศาสตร์ มข.
 • ปริญญาโท ส.ม.(ชีวสถิติ) คณะสาธารณสุขศาสตร์ มข
 • Ph.D (candidated) วท.ด. (การวิจัยและการจัดการด้านสุขภาพ) แขนงระบาดวิทยาและขีวสถิติ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประวัติการทำงาน::
 • 2541-2543 ผู้ช่วยสอน วิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม คณะเภสัชศาสตร์และวิทยาศาสตร์สุขภาพ ม.มหาสารคาม
 • 2543-2547 ผู้ช่วยนักวิจัย โครงการวิจัยระยะยาวในเด็กไทย (PCTC)
 • 2547 ผู้ช่วยนักวิจัยโครงการ\\\"ภาวะสุขภาพของผู้สูงอายุ\\\"
 • 2548-ปัจจุบัน อาจารย์ หลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
หน้าที่ความรับผิดชอบ::
 • กรรมการประจำวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ประเภทตัวแทนอาจารย์
 • อาจารย์ประจำหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
 • ดูแลงานด้านการบริหารจัดการเรียนการสอน หลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์
 • อาจารย์ประจำวิชาเวชศาสตร์ชุมชน ชีวสถิติ ปัญหาพิเศษทางด้านสาธารณสุข และระเบียบวิธีวิจัย
ความรู้ความสามารถพิเศษ::
 • การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ โดยโปรแกรม SPSS, Stata 
 • Data management
 • การวางแผนการเก็บข้อมูลภาคสนาม
 • การใช้โปรแกรม EndNote, Procite, EpiData, EpiInfo
 • วิทยาการระบาด
 • การวิจัยพฤติกรรมของวัยรุ่น
 • การบำบัดเพื่อเสริมสร้างแรงจูงใจ (Motivational Enhancement Therapy: MET)
ผลงานทางวิชาการ::

-          Phanasathit M, Manwong M, Hanprathet N, Khumsri J, Yingyeun R. Validation of the Thai version of Bergen Facebook addiction scale (Thai-BFAS). J Med Assoc Thai. 2015; 98 Suppl 2 :S108-17.

-          Khumsri J, Yingyeun R, Mereerat M, Hanprathet N, Phanasathit M. Prevalence of Facebook Addiction and Related Factors Among Thai High School Students. J Med Assoc Thai.2015; 98 Suppl 3 :S51-60.

-          Hanprathet N, Manwong M, Khumsri J, Yingyeun R, Phanasathit M. Facebook Addiction and Its Relationship with Mental Health among Thai High School Students. J Med Assoc Thai.2015;98 Suppl 3 :S81-90

-          อนันต์ ไชยกุลวัฒนาเมรีรัตน์ มั่นวงศ์วชิรศักดิ์ ปกาสิต (2559).  การสำรวจความรู้ด้านสุขภาพของเกษตรกรที่ใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืช ในพื้นที่อีสานใต้ 3 จังหวัด. ศรีนครินทร์เวชสาร. 31(1); 92-104. 

-          Chaikoolvatana A, Manwong M, Chaikoolvatana C, Saisingh N, Wongthanu S, Kwangtong M. Prevalence and factors influencing smoking behaviors among vocational and technical students in a North-Eastern Province of Thailand. Chula Med J 2016 Mar – Apr;60(2): 1-17

-          Anun Chaikoolvatana, J Thanawirun, C Chaikoolvatana, P Puchcharanapaponthorn, P Suwanakoot, N Saisingha, M Manwong, T Rodchua. The Innovation and Use of Vernonia cinerea Jelly Candies for Smoking Cessation, Ubon Ratchathani Region, Thailand. Tob. Prev. Cessation 2017;3 (May Supplement):46 DOI: 10.18332/tpc/71203

-          Chaikoolvatana A, D Ayuthaya N, Suthipinittharm P, Chaikoolvatana C, Saisingh N, Manwong M. Development and evaluation of the effectiveness of Vernonia cinerea (VC) cookies for smoking cessation. J Health Res. 2017 Feb; 31(1): 1-10. http://www.jhealthres.org

ผลงานด้านอื่นๆ::
 • วิทยากรการอบรมเรื่อง \\\\\\\"การวิเคราะห์ข้อมูลสำหรับบุคลาการด้านสาธารณสุข\\\" 2554 - 2555
 • วิทยากรเรื่อง \\\"การใช้สถิติเบื้องต้นและการวิเคราะห์ข้อมูล\\\" สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี 2555
 • วิทยากรเรื่อง \\\"การวิจัยแบบ R2R\\\" ศูนย์อนามัยที่ 7. 2555
 • วิทยากรเรื่อง \\\"การวิเคราะห์และแปลผลข้อมูล โดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป\\\" ศูนย์อนามัยที่ 7. 2555

โครงการบริการวิชาการ

- การอบรมเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์ข้อมูลสำหรับบุคลากรสาธารณสุข  ประจำปี 2554

- การอบรมเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์ข้อมูลสำหรับบุคลากรสาธารณสุข (ครั้งที่ 2)  ประจำปี 2555

-