หน่วยงานภายในวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข

บุคลากรวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุขชื่ือ :: ผศ.ดร. ชาญวิทย์ มณีนิล
ตำแหน่ง :: ผู้ช่วยศาสตราจารย์
เบอร์โทรศัพท์ :: 045-353900 ต่อ 5885
โทรสาร :: 045-353901
ห้องพัก:: อาคารวิทยาลัยฯ ห้อง CMP219
E-mail :: chanwit.m@ubu.ac.th
ประวัติการศึกษา::
-2541
วิทยาศาสตรบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) B.Sc.(Public Health)
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น/ไทย Khon Kaen University/Thailand
-2547
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (กายวิภาคศาสตร์) M.Sc.(Anatomy)
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น/ไทย Khon Kaen University/Thailand
-2561
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (กายวิภาคศาสตร์) Ph.D. (Anatomy) คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น/ไทย Khon Kaen University/Thailand
ประวัติการทำงาน::
-ปฎิบัติงานในตำแหน่งอาจารย์วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2547
-สอนรายวิชามหากายวิภาคศาสตร์ วิชาจุลกายวิภาคศาตร์ วิชาประสาทกายวิภาคศาตร์ วิชาคัพภวิทยา หัวข้ออาชีวอนามัยและความปลอดภัยสำหรับนักศึกษาแพทยศาสตร์
หน้าที่ความรับผิดชอบ::
สอนบรรยาย - ปฏิบัติการ ในรายวิชาประสาทกายวิภาคศาสตร์, วิชามหกายวิภาคศาสตร์, วิชาจุลกายวิภาคศาสตร์, วิชาคัพภวิทยา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
1.นักศึกษาสาขาแพทยศาสตรบัณฑิต
2.นักศึกษาสาขาสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
3.นักศึกษาวิทยาศาสตร์บัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์)
4.นักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิต (พยาบาลศาสตร์)
5. นักศึกษาวิทยาศาสตร์บัณฑิต (วิทยาศาสตร์ชีวภาพ)
6. นักศึกษาเภสัชศาสตรบัณฑิต
มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี
1.นักศึกษาสาธารณสุขศาสตร์ (สาธารณสุขชุมชน)
2.นักศึกษาวิทยาศาสตรบัณฑิต (อาชีวอนามัยและความปลอดภัย)
3. นักศึกษาแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก
4.นักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิต (พยาบาลศาสตร์)
วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี
1.นักศึกษาสาขาทันตสาธารณสุข
2.นักศึกษาสาขาสาธารณสุขชุมชน
มหาวิทยาลัยราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี
1.นักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิต (พยาบาลศาสตร์) มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา จ.ศรีสะเกษ
2.นักศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร์
3.นักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์
ความรู้ความสามารถพิเศษ::
สาขาวิชาการที่มีความชำนาญพิเศษ : Public health. Ergonomics, Work-physiology, Community diagnosis
ผลงานทางวิชาการ::
1.Maneenin C, Maneenin N, Jirapornkul C, Chaimontri C, Iamsaard S. Classification of Sternocleidomastoid Muscle Abnormalities and Comparisons of Its Incidence among Populations, Int. J. Morphol 2023; 42(1): 175-180

2. Klaewkla N,Chantra S, Maneenin C, Pinyosri P,Wanram S. Detection of KRAS Mutation at Codon-12 and Codon-13 Associate with Poor Prognosis in Colorectal Cancer Patients, Archives of Allied Health Sciences 2023;35(2):19-24.

3. Maneenin C, Maneenin N, Wanram S, Mahiphot J, Iamsaard S. Corrigendum to “Intra-macro anatomical variations of the bronchial tree in an L2R2 pattern: Case report” [Transl. Res. Anat. 21C (2020) 100078] (Translational Research in Anatomy (2020) 21, (S2214854X20300170), (10.1016/j.tria.2020.100078)) Translational Research in Anatomy, 2022, 27, 100181

4. Chaiarch K, Maneenin N, Maneenin C, Vatanasapt P, Jirapornkul C, Vatanasapt P. Factors Associated with Participation in Colorectal Cancer Screening Using a Fecal Immunochemical Test (FIT) in Thai Population Aged 45-74 years Namphong District, Khon Kaen Province, J Med Assoc Thai 2021; 104(7): 1067-72

5. Maneenin C, Maneenin N, Wanram S, Jirapornkul C, Mahiphot J, Iamsaard S. Intra-Macro Anatomical Variations of the Bronchial Tree in an L2R2 Pattern: Case Report. Translation Research in Anatomy 21 (2020) 100078 https://doi.org/10.1016/j.tria.2020.100078

6.Maneenin C, Maneenin N, Poodendaen C, Sukhorum W, Iamsaard S. Abnormality of Aortic Arch Branching in a Thai Embalmed Cadavers and its Clinical Application: A Rare Case Report. Srinagarind Med J 2020; 35(1): 103-106.

7.Maneenin C, Maneenin N, Iamsaard S. Anatomical Variations of Thyroid Glands in Northeastern-Thai Embalmed Cadavers. Int. J. Morphol 2019; 37(1):136-140.

8.Maneenin C, Lapyuneyong N, Tongpan S, Yannasithinon S, Burawat J, Maneenin N, Sukhorum W, Arun S, Iamsaard S. The Alterations of Microvasculature, Tyrosine Phosphorylation, and Lipid Peroxidation in Kidney of Rats Treated with Valproic Acid. Int. J. Morphol 2019; 37(1): 65-70.

9.Maneenin C, and Maneenin N. Morphological variation of lung lobes and fissures: Embalmed Cadaveric study in Northeastern, Thailand. KKU Journal for Public health Research 2018; 11(2) April- June: 1-8.

10.Maneenin C, Burawat J, Maneenin N, Arun S, Sampannang A, Nualkaew S, Iamsaard S. Antioxidant Capacity of Momordica charantia Extract and Its Protective Effect on Testicular Damage in Valproic Acid-Induced rats. Int. J. Morphol 2018; 36(2): 447-453.

11.Maneenin C, Tungsrithong N, Toomsan Y, Chaiciwamongkol K, Sripanidkulchai K. Incidence of metopic suture in skulls of Northeastern Thai adults. Chiang Mai Medical Journal 2013; 52, 1-2 (1), 11-16.

12.Sawatpanich T, Arun S, Tongpan S, Chaichun A, Sampannang A, Sukhorum W, Maneenin C, Burawat J, Iamsaard S. Localization and changes of tyrosine phosphorylated proteins and ß actin in epididymis of rats treated with valproic acid. Int. J. Morphol 2018; 36 (3): 835-840.

13.Sampannang A, Arun S, Sukhorum W, Burawat J, Nualkaew S, Maneenin C, Sripanidkulchai B, Iamsaard S. Antioxidant and Hypoglycemic Effects of Momordica Cochinchinensis Spreng. (Gac) Aril Extract on Reproductive Damages in Streptozotocin (STZ)-Induced HyperglycemiaMice. Int. J. Morphol 2017; 35(2): 667-675.

14.Sakaew W, Maneenin C, Ratanasuwan S, Amarttayakong P, Boonruangsri P, Kanpittaya J ,Hipkaeo W. Combination of Bilateral Multiple Anomalies of Renal Blood Vessels Together with Testicular Blood Vessels and Renal Pelvises -A Case Report. Srinagarind Med J 2017; 32(1): 80-5.

15.Techataweewan N, Toomsan Y, Maneenin C, Tungsrithong N, Tayles N. Supernumerary heads to biceps brachii muscle and Asian population history. Homo 2016 Dec; 67(6): 484-491.

16.Arun S, Burawat J, Sukhorum W, Sampannang A, Maneenin C, Iamsaard S. Chronic restraint stress induces sperm acrosome reaction and changes in testicular tyrosine phosphorylated proteins in rats. Int J Reprod Biomed (Yazd) 2016 Jul; 14(7): 443-52

17.Arun S, Burawat J, Sukhorum W, Sampannang A, Maneenin C, Iamsaard S. Chronic stress induces precocious acrosome reaction and change of testicular tyrosine phosphorylation. Srinagarind Medical Journal 2015; 30(Suppl.): 52.
ผลงานด้านอื่นๆ::