หน่วยงานภายในวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข

บุคลากรวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุขชื่ือ :: ผศ.ดร. ชาญวิทย์ มณีนิล
ตำแหน่ง :: อาจารย์
เบอร์โทรศัพท์ :: 045-353900 ต่อ 5885
โทรสาร :: 045-353901
มือถือ :: -
E-mail :: chanwit.m@ubu.ac.th
ประวัติการศึกษา::
 • มัธยมศึกษาจากโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
 • วิทยาศาสตรบัญฑิต (สาธารณสุขศาสตร์)สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย  มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 • วิทยาศาสตรมหาบัญฑิต(กายวิภาคศาสตร์) คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ประวัติการทำงาน::
 • วิชา Gross Anatomy (นักศึกษากายภาพบำบัด มข.)
 • อาจารย์พิเศษสอนวิชา Anatomy & Physiology วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม จ.มหาสารคาม
 • อาจารย์ผู้สอนวิชาเภสัชสาธารณสุข นักศึกษาเภสัชศาสตร์ชั้นปีที่ 3 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
 • อาจารย์ผู้สอนวิชาการ anatomy  and physiology นักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต และวิทยาศาสตรบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) วิทยาลัยเฉลิมกาญจนา จ.ศรีสะเกษ


 

หน้าที่ความรับผิดชอบ::
 • อาจารย์ประจำหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (ต่อเนื่อง)
 • กรรมการบริหารหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (ต่อเนื่อง)
 • อาจารย์ประจำสาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
 • อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาสาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
 • อาจารย์ผู้รับผิดชอบกระบวนวิชาพันธุศาสตร์และคัพภวิทยา
 • อาจารย์ผู้รับผิดชอบกระบวนวิชาระบบประสาทและประสาทศาสตร์1,2
 • อาจารย์ประจำสาขาวิชากายวิภาคศาสตร์

 

ความรู้ความสามารถพิเศษ::
ผลงานทางวิชาการ::

โครงการบริการวิชาการ

1. บริการตรวจวัดผลกระทบด้านแสง เสียงและเฝ้าระวังปัญหาทางอาชีวอนามัยในโรงงานอุตสาหกรรมพื้นที่ จ.อุบลฯ

ผลงานด้านอื่นๆ::