หน่วยงานภายในวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข

บุคลากรวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุขชื่ือ :: ผศ. ธันยาการย์ ศรีวรมาศ
ตำแหน่ง :: ผู้ช่วยศาสตราจารย์
เบอร์โทรศัพท์ :: 045-353925 ต่อ 5869
โทรสาร :: 045-353901
ห้องพัก:: อาคารวิทยาลัยฯ ห้อง CMP327
E-mail :: thanya.sr@hotmail.com, khatsu_md@hotmail.com
ประวัติการศึกษา::
 • มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
 • ปริญญาตรี ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ ม.นเรศวร
 • ปริญญาโท ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะแพทยศาสตร์ ม.เชียงใหม่
ประวัติการทำงาน::
 • ผู้ช่วยนักวิจัย หน่วยเชื้อรา ภาควิชาจุลชีววิทยา ม.เชียงใหม่ พ.ศ.2546-2547
 • อาจารย์สาขาวิชาจุลชีววิทยา วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ม.อุบลราชธานี พ.ศ. 2547-ปัจจุบัน
 • อาจารย์พิเศษ สอนวิชาจุลชีววิทยาและปรสิตวิทยาสำหรับหลักสูตรประกาศนียบัตรสาธารณสุขศาสตร์ (สาธารณสุขชุมชน, เทคนิคเภสัชกรรม, ทันตสาธารณสุข) วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร อุบลราชธานี ปี 2548
หน้าที่ความรับผิดชอบ::
 • กรรมการบริหารวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
 • กรรมการห้องปฏิบัติการ
 • อาจารย์ประจำหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (สาขาสาธารณสุขศาสตร์) 
 • ประธานรายวิชาระบบทางเดินหายใจ 2 หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต
 • ประธานรายวิชาระบบประสาทและประสาทศาสตร์คลินิก 2 
 • ประธานรายวิชาจุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์

 

ความรู้ความสามารถพิเศษ::
ผลงานทางวิชาการ::
 • ธันยาการย์ ศรีวรมาศ. Shiga toxin-producing Escherichia coli (STEC): โรคอุจจาระร่วงรุนแรงกับภาวะ Hemolytic uremic syndrome. วารสารวิจัยสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น. ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม-สิงหาคม 2555.
 • Thanyakarn Srivoramas, Tarinee Chaiwong and Michelle R. Sanford. Isolation of Fungi From Adult House Fly; Musca Domestica and The Blow Fly Chrysomya Megacephala in Ubon Ratchathani Province, Northeastern Thailand. Parasitology Research. 2012.
 • Tarinee Chaiwong, Thanyakarn Srivoramas, et.,al. Survey of the Synanthropic Flies Associated with Human Habitations in Ubon Ratchathani Province of Northeast Thailand. Parasitology Research. 2012.
 • ภาวนา พนมเขต, สุรศักดิ์ แว่นรัมย์ และธันยาการย์ ศรีวรมาศ. ฤทธิ์ต้านจุลชีพของส่วนสกัดของพืชไทยต่อเชื้อ Burkholoderia pseudomallei. เทคนิคการแพทย์และกายบำบัด. พฤษภาคม-สิงหาคม 2554, ปีที่ 23 ฉบับที่ 2,  หน้า 151-158.
 • ธันยาการย์ ศรีวรมาศ. การตรวจหาเชื้อรา Cryptococcus neoformans จากมูลนกภายในบริเวณมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี. ตุลาคม-ธันวาคม 2554, ปีที่ 13 ฉบับที่ 4.
 • มินตรา สาระรักษ์, เมรีรัตน์ มั่นวงศ์ และธันยาการย์ ศรีวรมาศ. ผลของการจัดกิจกรรมการสร้างเสริมสุขภาพในการป้องกันและลดปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ของแกนนำประชาชน เขตลุ่มน้ำห้วยข้าวสาร จังหวัดอุบลราชธานี. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี. ปีที่ 12 ฉบับที่ 3 กันยายน-ธันวาคม 2553.
 • ภาวะสุขภาพของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีการศึกษา 2547 
 • Khattiya Suda, Pojana Sriburee, Sophit Thirach, Chantana Khamwan, Prasit Tharavichitkul. Domestic Environmental Sources of Cryptococcus neoformans in Chiang Mai.  เชียงใหม่เวชสาร ปีที่ 44 ฉบับที่ 3 (เสริม) กันยายน 48.
 • P. Sriburee, K. Suda, C. Khamwan , T. Nagatake, S. Kohno . RAPD analysis of Cryptococcus neoformans and domestic environmental sources of cryptococcosis in Chiang Mai, Thailand . 10th Western Pacific Congress on Chemotherapy and Infectious Diseases (10th WPCCID) in Conjunction with 54th Annual Meeting of the Western Chapter of the Japanese Society of Chemotherapy and 4th Asian UTI/STD Forum (AAUS 2006)
ผลงานด้านอื่นๆ::

โครงการวิจัย

โครงการตรวจหาเชื้อรา Cryptococcus neoformans จากมูลนกภายในบริเวณมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี