หน่วยงานภายในวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข

บุคลากรวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุขชื่ือ :: ผศ. มินตรา สาระรักษ์
ตำแหน่ง :: ผู้ช่วยศาสตราจารย์
เบอร์โทรศัพท์ :: 045-353925 ต่อ 5861
โทรสาร :: 0-4535-3901
มือถือ :: 09-6227393
E-mail :: mintra.s@ubu.ac.th
ประวัติการศึกษา::
วุฒิการศึกษา ปีที่สำเร็จการศึกษา สถาบันการศึกษา วิทยาศาสตรบัณฑิต (การพยาบาล) ๒๕๒๘ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (การส่งเสริมสุขภาพ) ๒๕๓๙ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ประวัติการทำงาน::
-พศ.2528 -2530 พยาบาลวิชาชีพแผนกอุบัติเหตุและฉุกเฉิน รพ.เอกชล จ.ชลบุรี -พศ.2530-2547  วิทยาจารย์ ระดับ 3-8 ภาควิชา สาธารณสุขชุมชน และ ภาควิชาการพยาบาล วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น -มิย.2547-ปัจจุบัน อาจารย์ประจำกลุ่มวิชาสาธารณสุขศาสตร์ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
หน้าที่ความรับผิดชอบ::
- หัวหน้ากลุ่มวิชาสาธารณสุขศาสตร์ -สอน วิจัย บริการวิชาการ ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
ความรู้ความสามารถพิเศษ::
การวิจัยด้านการส่งเสริมสุขภาพ พฤติกรรมสุขภาพ
ผลงานทางวิชาการ::
1) มินตรา สาระรักษ์ และคณะ “ภาวะสุขภาพของนักศึกษาปีที่ ๑ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี” สรรพสิทธิเวชสาร. ๒๗(๑-๒) : ๓๓-๔๗; มกราคม- มิถุนายน, ๒๕๔๙ 2) มินตรา สาระรักษ์ เมรีรัตน์ มั่นวงศ์ ธันยาการย์ ศรีวรมาศ และ เหมวรรณ เหมมะนัด. อาหารจานด่วนเพื่อสุขภาพ สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี. เอกสารสืบเนื่องการประชุมวิชาการ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ครั้งที่ 2. นวัตกรรมการเรียนการสอน วิจัยบริการวิชาการและบริหารจัดการด้านการแพทย์และสาธารณสุข.(Proceeding full paper); ธันวาคม 2551: 180-194. 3) Sararuk M, Munwong M, and Srivoramas T, Health Status of People in Huai Kao Sarn Watershed Ubonratchathani Province, Journal of Ubonratchathani University. Vol.11, No.2 May-August, 2009: 38-46. 4) Sararuk M, Munwong M, and Srivoramas T, The Effects of Health Promotion Activity for prevention and reduce Risk Factors of Type 2 Diabetes Mellitus of The Community Leaders in Huai Kao Sarn Watershed, Ubonratchathani Province, Journal of Science &Technology, Ubon Ratchathani University. Vol.12, No.3. September-December, 2010: 23-32. 5) Sararuk M, Munwong M and Srivoramas T, The Enhance of Work Capacity within Village Health Volunteers (VHVs) working at the Water Basin of Huai Kao Sarn , Ubonratchathani Province, : The case study of Nakrasang and Koksawang subdistricts ,Dechudom District, Ubon Ratchathani, Province. 6) Sararuk M, Sukhuman P, and Chaiyawon K, Knowledge, Attitude and Health Behavior towards Post-Menopause Women : A case study in Bankao Village, Nonghi suddistrict, Aumphur Uthumpornpisai District, Srisaket Province., Journal of Human & Social Ubon Ratchathani University. Vol.3, No.2. July -December, 2012:108-129. 7) Sararuk M, et.al, Health Beliefs and Obesity Prevention Behaviors of Over-nourished High School Students: A case study of Matthayom Trakan Pheutphon School, Ubon Ratchathani Province, Journal of Human & Social Ubon Ratchathani University. Vol.4, No.2. July -December, 2013: 65-85. 8) มินตรา สาระรักษ์ และ พรพิมล เอี่ยมสะอาด. ความรู้และพฤติกรรมการป้องกันโรคไข้เลือดออกของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 โรงเรียนในเขตพื้นที่ตำบลขวาวใหญ่ อำเภอศรีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์. เอกสารสืบเนื่องการประชุมวิชาการ มอบ.วิจัย ครั้งที่ 7. (Proceeding full paper); 25-26 กรกฎาคม 2556: 1-12. 9) Sararuk M, et.al, Nutritional Knowledge, Attitude toward Food, Dietary Behaviors, and Nutritional Status among Public Health Students, Ubon Ratchathani University, Journal of Science & Technologyl, Mahasarakham University. Vol.33, No.6. November -December, 2014: 676-685. 10) Sararuk M, Sannam S, Household Food security in Mueng Mee Noi Village, Kaunwon Sub District, Mueng District, NongKai Province. Journal of Science & Technology, Ubon Ratchathani University. Vol.16, No.3. September -December, 2014: 25-37. 11) Sararuk M, Chaiyasri K ,and Kedkaew C. Self –esteem and Health Behaviors of Defect Persons : A case study of Ban Thongpoon Paopanus Vocational Rehabilitation Center of Disabled Persons Ubon Ratchathani Province. Proceedings UBRC 9 th. 2-3 July, 2015: 639-650. 12) มินตรา สาระรักษ์ และคณะ. การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ สำหรับครูสังกัดโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 22 อุบลราชธานี. วารสารวิจัยเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่.ปีที่ 8. ฉบับที่ 2 เมษายน-มิถุนายน 2559 : 24-39. 13) Thongdum S, Sararuk M, CHakumrun N, and Kaewrahun S. Pesticide residues in the blood of the cabbage farmer in Champasak Province, Laos PDR. Proceedings College of Medicine and Public Health 5 th. 30 March, 2016: 15-20. 14) มินตรา สาระรักษ์ ชนิสรา สุบิน และอุไรวรรณ ปะตินัดตัง. ความรู้และพฤติกรรมการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชของเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ตำบลโหรา อำเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด. เอกสารสืบเนื่องการประชุมวิชาการ มอบ.วิจัย ครั้งที่ 10. การพัฒนาท้องถิ่นสู่ภูมิภาคอาเซียน: งานวิจัยกับอนาคตสังคมไทย. (Proceeding full paper); 7-8 กรกฎาคม 2559 : 127-140. 15) Sararuk M, Laosupap K. Factors Affecting Health-Promoting Behavior of Undergraduate Students, Ubon Ratchathani University. J Med Assoc. Thai Vol.99 Suppl. 9, 2016: s56-s60. 16) มินตรา สาระรักษ์ วรารัตน์ สังวะลี และ วิลาส คำแพงศรี. ความชุกและปัจจัยที่สัมพันธ์กับการเจ็บป่วยด้วยโรคเรื้อรังของพระภิกษุสงฆ์ อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี. ปี่ที่ 19, ฉบับที่1. มกราคม-เมษายน 2560. 17) มินตรา สาระรักษ์ และ ศักรินทร์ สุพรมมา. พฤติกรรมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และการใช้ความรุนแรง ของ นร.มัธยมศึกษาแห่งหนึ่งในจังหวัดนครพนม.ประมวลบทความในการประชุมทางวิชาการระดับชาติ.มอบ วิจัย ครั้งที่ 11. (Full Proceeding). 13-14 กรกฏาคม 2560 : 222-234. 18) อรอุมา ดีด้วยชาติ มินตรา สาระรักษ์ และ อารี บุตรสอน .คุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุติดเตียง อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี (Corresponding author) Proceeding : โปสเตอร์ การประชุมวิชาการ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ครั้งที่ 7 เรื่อง ทิศทางและการพัฒนาระบบสุขภาพไทย ณ บ้านสวนคุณตา วันที่ 31 สิงหาคม 2561. 19) สุภาวดี แก้วระหัน สมเจตน์ ทองดำ มินตรา สาระรักษ์ และนิตยา ชาคำลุน. การศึกษาสภาพการผลิต และศึกษาผลตกคางของสารเคมีในผลผลิต และในเลือดของเกษตรกรผู้ผลิตกะหล่ำปลีในเมืองปากซอง แขวงจำปาศักดิ์ สปป.ลาว. (Full Proceeding) การประชุมวิชาการระดับชาติ มอบ.;จัย ครั้งที่ 12 “วิจัยและนวัตกรรมเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต” 12-13 กรกฏาคม 2561. P : 467-477 20) นันทยา กระสวยทอง , ฐิติรัช งานฉมัง และ มินตรา สาระรักษ์. สารอาหารและสัดส่วนการกระจายสารอาหารจากการบันทึกการรับประทานอาหาร: กรณีศึกษาในผู้สูงอายุที่เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุเพื่อส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพ บ้านโนนเค็ง ต.คำขวาง อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี. โภชนาการและวิถีชีวิตเพื่อสุขภาพ การประชุมวิชาการโภชนาการแห่งชาติ ครั้งที่ 13.วันที่ 1-3 ตุลาคม 2562 ณ.ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค.บางนา กทม. 21) มินตรา สาระรักษ์ , ปวีณา ซุยรัมย์. พฤติกรรมการดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุตามยุทธศาสตร์เมืองไทยแข็งแรง บ้านหนองบัว ตำบลหนองใหญ่ อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์.วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี.ปีที่ 10.ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2562 : หน้า 30-57 22) จีราพร ทิพย์พิลา ปวีณา ลิมปิทีปราการ พัจนภา ธานี มินตรา สาระรักษ์ จินตนา ศิริบูรณ์พิพัฒนา.ภาวะสุขภาพและระบบการดูแลตนเองของชุมชนพื่อรองรับ สังคมสูงวัย กรณีศึกษาตำบลแสนสุข อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี.เอกสารสืบเนื่องการประชุม การประชุมวิชาการระดับชาติ มอบ.วิจัยครั้งที่ 13. ณ.อาคารเทพรัตนสิริปภา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ระหว่างวันที่ 11-12 กรกฎาคม 2562.หน้า 1-10. 23) มินตรา สาระรักษ์, ฐิติรัช งานฉมัง และ นันทยา กระสวยทอง.ภาวะสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพของผู้สูงอายุ ในตำบลคำขวาง อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี. ศรีนครินทร์เวชสาร.ปีที่ 35.ฉบับบที่ 3 พฟษภาคม –มิถุนายน 2563.หน้า 304-310.
ผลงานด้านอื่นๆ::
- Sararuk M. “Aging, Physical Activity and Personal Experience at BAYSIDE Community Center, San Diego, CA, U.S.A.” Medical Journal of UBON Hospital, Vol. 26, No.1 January-March, 2005: 64. (บทความวิชาการ) - Sararuk M. “Health Promotion in NIDDM patients.” Journal of Ubon Ratchathani University. Vol. 27, No.1-2 January-June, 2006: 30-47. (บทความวิชาการ) - Sararuk M. “How to Eat for Reducing the Risk of Disease.” Journal of Ubon Ratchathani University. Vol.11, No.1. January-April, 2009: 149-164. (บทความวิชาการ)