หน่วยงานภายในวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข

บุคลากรวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุขชื่ือ :: ผศ. มินตรา สาระรักษ์
ตำแหน่ง :: อาจารย์
เบอร์โทรศัพท์ :: 045-353925 ต่อ 5861
โทรสาร :: 0-4535-3901
มือถือ :: 09-6227393
E-mail :: smintra@hotmail.com
ประวัติการศึกษา::
 • พศ.2528 วิทยาศาสตรบัณฑิต (วทบ.) สาขาการพยาบาลและผดุงครรภ์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 • พศ.2539 ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (ศษม.) สาขาวิชาการส่งเสริมสุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • พศ.2543 อบรมหลักสูตร Community Nutrition (ตค.-พย.2543) จัดโดย SEMEO
 • พศ.2545 อบรมหลักสูตร Community Base Care (กย.-ธค.45) ณ Hanh School of Nursing,University of San Diego,CA,USA
ประวัติการทำงาน::
 • พศ.2528 -2530 พยาบาลวิชาชีพแผนกอุบัติเหตุและฉุกเฉิน รพ.เอกชล จ.ชลบุรี
 • พศ.2530-2547  วิทยาจารย์ ระดับ 3-8 ภาควิชา สาธารณสุขชุมชน และ ภาควิชาการพยาบาล วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น
 • มิย.2547-ปัจจุบัน อาจารย์ประจำกลุ่มวิชาสาธารณสุขศาสตร์ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
หน้าที่ความรับผิดชอบ::
 • รักษาราชการแทนหัวหน้ากลุ่มวิชาสาธารณสุขศาสตร์
 • ประธานรายหลักการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ประธานรายวิชาอนามัยครอบครัว 
 • ประธานรายวิชาหลักการดูแลผู้ป่วยเบื้องต้น

 

 

ความรู้ความสามารถพิเศษ::
การวิจัยด้านการส่งเสริมสุขภาพ พฤติกรรมสุขภาพ
ผลงานทางวิชาการ::
 • บทความฟื้นวิชาการ : Aging , Physical Activity and Personal Experience at BAYSIDE Community Center,San Diego,CA,U.S.A.: สรรพสิทธิเวชสาร,ประจำเดือนมกราคม-มีนาคม 2548 ปีที่26 ฉบับที่ 1:หน้า 51-64. 
 • มินตรา สาระรักษ์, ธันยาการย์ ศรีวรมาศ, สุฬดี กิตติวรเวช, ณิชนันท์ สุวรรณกูฎ, จิตตวีร์ ภูมิภาค, รัตนา เล็กสมบูรณ์.  “ ภาวะสุขภาพของนักศึกษาปีที่ ๑ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี”, สรรพสิทธิเวชสาร. ๒๗(-) : ๓๓-๔๗; มกราคม- มิถุนายน, ๒๕๔๙

 • มินตรา สาระรักษ์ และคณะ. อาหารจานด่วนเพื่อสุขภาพ สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี. การประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ ๒  และครบรอบวันสถาปนาวิทยาลัยแพทยศาสตร์และ การสาธารณสุข “ นวัตกรรมการเรียนการสอน วิจัย บริการวิชาการและบริหารด้านการแพทย์และสาธารณสุข”  ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๑; ๑๘o – ๑๙๔ ; Proceeding full paper.

 • มินตรา สาระรักษ์ เมรีรัตน์ มั่นวงศ์ ธันยาการย์ ศรีวรมาศ. “ ภาวะสุขภาพของประชาชนในลุ่มน้ำห้วยข้าวสาร จังหวัดอุบลราชธานี”, วารสารวิชาการ ม.อบ. ๑๑() : ๓๘ – ๔๖ ; พฤษภาคม – สิงหาคม, ๒๕๕๒.

 • มินตรา สาระรักษ์     เมรีรัตน์ มั่นวงศ์ ธันยาการย์ ศรีวรมาศ. “ผลของการจัดกิจกรรมการสร้างเสริมสุขภาพในการป้องกันและลดปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคเบาหวาน ชนิดที่ ๒ ของแกนนำประชาชน เขตลุ่มน้ำห้วยข้าวสาร จังหวัดอุบลราชธานี ”, วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี. ๑๒() : ๒๓ – ๓๒; กันยายน – ธันวาคม, ๒๕๕๓.    

 •   มินตรา สาระรักษ์ เมรีรัตน์ มั่นวงศ์ ธันยาการย์ ศรีวรมาศ. \"การเสริมสร้างศักยภาพในการดำเนินงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) เขตลุ่มน้ำห้วยข้าวสาร จังหวัดอุบลราชธานี : กรณีศึกษา ตำบลนากระแซง และตำบลโคกสว่าง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี \" เอกสารสืบเนื่องการประชุมวิชาการ มอบ.วิจัย ครั้งที่ 6. (Full Proceeding) 25-27 กรกฎาคม 2555 : P 125-138.

 • มินตรา สาระรักษ์ ปัณฑิตา สุขุมาลย์และกาญจนา ชัยวรรณ. \" ความรู้ ทัศนคติและพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของสตรีวัยหมดระดู  กรณีศึกษา : หมู่บ้านก่อ ตำบลหนองไฮ อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ \" วาสารมนุษยศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี. 3(2) : 108-129; กรกฎาคม-ธันวาคม, 2555.

   

ผลงานด้านอื่นๆ::

มินตรา สาระรักษ์. \"แนวทางการสร้างเสริมสุขภาพผู้ป่วยเบาหวานชนิดไม่พึ่งอินซูลิน (NIDDM) \" , วารสารวิชาการ มอบ. 10(2) : 71-87; พฤษภาคม-สิงหาคม, 2551.

มินตรา สาระรักษ์. “ กินอย่างไร...ให้ลดความเสี่ยงต่อโรค ”, วารสารวิชาการ    ม.อบ. ๑๑(๑) : ๑๔๙ – ๑๖๔ ; มกราคม – เมษายน, ๒๕๕๒.

มินตรา สาระรักษ์.\"การเสริมสร้างศักยภาพอาสาสมัครสาธารณศุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) \", วารสารวิชาการ มอบ. 12(2) : 39-48; พฤษภาคม-สิงหาคม, 2553.