หน่วยงานภายในวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข

บุคลากรวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข


| สายวิชาการ | สายสนับสนุนวิชาการ | กรรมการประจำวิทยาลัย | โครงสร้างการบังคับบัญชา | โครงสร้างการแบ่งส่วนงาน |
สายสนับสนุนวิชาการ : ศูนย์พัฒนาเด็ก

นักวิชาการศึกษา
ครูผู้ดูแลเด็ก
ครูผู้ดูแลเด็ก
พนักงานสถานที่
ผู้ดูแลเด็ก
คนสวน
ผู้ดูแลเด็ก
ผู้ดูแลเด็ก
ผู้ดูแลเด็ก
ครูผู้ดูแลเด็ก