หน่วยงานภายในวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข

บุคลากรวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข


| สายวิชาการ | สายสนับสนุนวิชาการ | กรรมการประจำวิทยาลัย | โครงสร้างการบังคับบัญชา | โครงสร้างการแบ่งส่วนงาน |
สายสนับสนุนวิชาการ : ศูนย์พัฒนาเด็ก

นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
ผู้ดูแลเด็ก
ผู้ดูแลเด็ก
พนักงานสถานที่
พี่เลี้ยง
พนักงานทั่วไป
พี่เลี้ยง
พี่เลี้ยง
ผู้ดูแลเด็ก
พี่เลี้ยง