หน่วยงานภายในวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข

บุคลากรวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข


| สายวิชาการ | สายสนับสนุนวิชาการ | กรรมการประจำวิทยาลัย | โครงสร้างการบังคับบัญชา | โครงสร้างการแบ่งส่วนงาน |
สายสนับสนุนวิชาการ : ศูนย์พัฒนาเด็ก

ผู้ดูแลเด็ก
ผู้ดูแลเด็ก
คนสวน
ผู้ดูแลเด็ก
ผู้ดูแลเด็ก
ผู้ดูแลเด็ก
ผู้ดูแลเด็ก
ครูประจำศูนย์พัฒนาเด็ก
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
ผู้ดูแลเด็ก
ผู้ดูแลเด็ก
ผู้ดูแลเด็ก
ผู้ดูแลเด็ก
ผู้ช่วยเหลือคนไข้