หน่วยงานภายในวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข

บุคลากรวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข


| สายวิชาการ | สายสนับสนุนวิชาการ |
สายสนับสนุนวิชาการ : ศูนย์พัฒนาเด็ก

นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
ผู้ดูแลเด็ก
พนักงานสถานที่
พี่เลี้ยง
พี่เลี้ยง
พี่เลี้ยง
ผู้ดูแลเด็ก
พี่เลี้ยง