ปรัชญา วิสัยทัศน์ เป้าหมาย พันธกิจ :: วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

 

 

ไม่มีข้อมูล

" "

 

 

ไม่มีข้อมูล

" "


ผู้ช่วยศาสตราจารย์


ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์

อาจารย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
อาจารย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
อาจารย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
อาจารย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
อาจารย์
อาจารย์
อาจารย์
อาจารย์
อาจารย์
อาจารย์
อาจารย์
อาจารย์
อาจารย์
อาจารย์
อาจารย์
อาจารย์
อาจารย์


นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชํานาญการ
นักวิจัยชำนาญการ
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชํานาญการ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
นักวิชาการพัสดุชํานาญการ
ผู้ปฏิบัติงานบริหารปฏิบัติงาน
นักวิชาการโสตทัศนศึกษาปฏิบัติการ
ช่างเทคนิคชำนาญงาน
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
นักวิชาการพัสดุชํานาญการ
บรรณารักษ์ปฏิบัติการ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ
นักวิทยาศาสตร์ชํานาญการ
ผู้ปฏิบัติงานบริหารปฏิบัติงาน
นักวิทยาศาสตร์ชํานาญการ
นักวิทยาศาสตร์ชํานาญการ
ผู้ปฏิบัติงานบริหารปฏิบัติงาน
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
ผู้ปฏิบัติงานบริหารปฏิบัติงาน
นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
ผู้ปฏิบัติงานบริหารปฏิบัติงาน
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
ผู้ปฏิบัติงานบริหารปฏิบัติงาน

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชํานาญการ

ผู้ปฏิบัติงานบริหารชํานาญงาน
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชํานาญการ
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชํานาญการ
ผู้ปฏิบัติงานบริหารชํานาญงาน
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ
 

 

   

Warning: Failed opening 'under.php' for inclusion (include_path='.:/usr/share/pear') in /home/cmpn/public_html/th/person.php on line 2199