ปรัชญา วิสัยทัศน์ เป้าหมาย พันธกิจ :: วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

 

 

ไม่มีข้อมูล

" "

 

 

ไม่มีข้อมูล

" "


อาจารย์


อาจารย์
อาจารย์
อาจารย์
อาจารย์
อาจารย์
อาจารย์
อาจารย์
อาจารย์
อาจารย์
อาจารย์
อาจารย์
อาจารย์
อาจารย์
อาจารย์
อาจารย์
อาจารย์
อาจารย์
อาจารย์
อาจารย์
อาจารย์
อาจารย์
อาจารย์
อาจารย์
อาจารย์
อาจารย์
อาจารย์
อาจารย์


นักวิชาการศึกษา
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นักวิชาการเงินและบัญชี
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
ผู้ช่วยวิจัย
นักจิตวิทยา
นักวิชาการศึกษา
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชํานาญการ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
นักวิชาการพัสดุชํานาญการ
พนักงานขับรถ
ช่างภาพทางการแพทย์
นายช่างเทคนิค
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
นักวิชาการพัสดุ
บรรณารักษ์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
พนักงานสถานที่
นักวิทยาศาสตร์
พนักงานรักษาศพ
พนักงานขับรถ
นักวิทยาศาสตร์
นักวิทยาศาสตร์
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
นักวิทยาศาสตร์
นักวิชาการพัสดุ
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชํานาญการ
นักวิชาการศึกษา
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
นักวิชาการศึกษา
นักวิชาการศึกษา
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
 

 

   

Warning: Failed opening 'under.php' for inclusion (include_path='.:/usr/share/pear') in /home/cmpn/public_html/th/person.php on line 2199