ปรัชญา วิสัยทัศน์ เป้าหมาย พันธกิจ :: วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Warning: Failed opening 'menu_p.php' for inclusion (include_path='.:/usr/share/pear') in /home/cmpn/public_html/th/per_top.php on line 55
 
 
                
ปีการศึกษา 2550
อาจารย์
บุคลากร
นักศึกษา
       
วิทยาลัยแพทย์ฯ
1.อ.ดร ณัฏฐวุฒิ แก้วพิทูลย์ 1.นางณรัญญา สุปันนุช 1.นศ.พ.ณัฐพล สีดาพันธ์
  2.อ.พญ.สรญา แก้วพิทูลย์ 2.นางสมร ศรีใส 2.นศ.พ.พรทิพา สืบสารคาม
      3.นางสาวสุปรียา จรทะผา
แพทยสภาฯ
1.อ.พญ.สรญา แก้วพิทูลย์   4.นายจิรวุฒิ กุจะพันธ์
       
ปีการศึกษา 2551
     
       
วิทยาลัยแพทย์ฯ
1.อ.ดร ณัฏฐวุฒิ แก้วพิทูลย์ 1.นางสาวรัตติกาล วังคะฮาด 1.นายณรงค์ เชื้อศุภโรบล
  2.อ.พญ.สรญา แก้วพิทูลย์ 2.นายปราศรัย ก้อนหิน  
    3.นายเวนิจ หงษา  
    4.นางสมร ศรีใส  
    5.นางสาวกฤติยา จันทร์พันธ์  
       
ปีการศึกษา 2552      
       
 
 

Warning: Failed opening 'menu_ri.php' for inclusion (include_path='.:/usr/share/pear') in /home/cmpn/public_html/th/per_top.php on line 184

Warning: Failed opening 'under.php' for inclusion (include_path='.:/usr/share/pear') in /home/cmpn/public_html/th/per_top.php on line 187