ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
| เพิ่มข่าว / แจ้งเวียนข่าว | ระบบรับส่งหนังสือราชการ | ตารางการใช้รถราชการ |ตารางการใช้ห้องประชุม | รายงานการประชุม |

ตารางการใช้ห้องประชุม


           ห้องประชุม CMP412

           ห้องประชุม CMP401

           ห้องประชุม CMP101

          ห้องประชุม OPD20

          ห้องประชุม OPD50

           ห้องประชุม CMP102