โครงสร้างการบริหารงาน วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ดาวน์โหลด


 
แบบฟอร์ม
โปรแกรมและฟังก์ชั่นเสริม
 
อื่นๆ
- องค์ความรู้อาเซียน
- รวมกฏกระทรวง ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ประกาศ และมติคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ที่เกี่ยวกับหลักเกณฑ์ แนวทาง และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง
- แฟ้มสะสมงาน ( portforio ) นักศึกษา
- แบบแสดงภาระงานเชิงปริมาณ
- แบบสรุปผลงานเพื่อประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของบุคลาการสายวิชาการ
- มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
- วิเคราะห์ค่างานของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ
- แบบ ปม.1 ปม.2 และค่ามาตณฐานกลาง (ประชุมเมื่อ 8 พ.ย.2559)