การบริจาคร่างกาย วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

การบริจาคร่างกาย


ระเบียบการอุทิศร่างกาย

วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข งดรับบริจาคร่างกายชั่วคราว สอบถามเพิ่มเติมโทร 045-353926