ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
หัวข้อข่าวเลขที่ #222256932 :: ประกาศวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข เรื่อง เงื่อนไขและวิธีการสอบวัดคุณสมบัติของนักศึกษาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
ข่าวประกาศ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
เรื่อง ประกาศวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข เรื่อง เงื่อนไขและวิธีการสอบวัดคุณสมบัติของนักศึกษาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
รายละเอียดตามประกาศแนบมาพร้อมนี้
ประกาศตั้งแต่ :: วันที่ 7 ก.พ.2567 ถึงวันที่ 31 ธ.ค.2568
ประเภทข่าว :: ข่าวสำหรับนักศึกษา
หน่วยงานลงประกาศ :: งานบริการการศึกษา
ไฟล์แนบข่าว ::  
ผู้ลงประกาศ ::กนกวรรณ ศิวะรัตน์  อีเมล์ :: kanosiwa@hotmail.com  วันที่ :: 7 ก.พ.2567