ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
หัวข้อข่าวเลขที่ #222256931 :: ประกาศวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติในการสอบวัดคุณสมบัติของนักศึกษาระดับปริญญาเอก วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
ข่าวประกาศ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
เรื่อง ประกาศวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติในการสอบวัดคุณสมบัติของนักศึกษาระดับปริญญาเอก วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
ประกาศตั้งแต่ :: วันที่ 5 ก.พ.2567 ถึงวันที่ 30 ก.ย.2567
ประเภทข่าว :: ข่าวสำหรับนักศึกษา
หน่วยงานลงประกาศ :: งานบริการการศึกษา
ไฟล์แนบข่าว ::  
ผู้ลงประกาศ ::กนกวรรณ ศิวะรัตน์  อีเมล์ :: kanosiwa@hotmail.com  วันที่ :: 5 ก.พ.2567