ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
หัวข้อข่าวเลขที่ #222256588 :: ประกาศวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข เรื่อง การรับสมัครสอบรวบยอดวิทยาศาสตร์การแพทย์ ขั้นตอนที่ 1 (Comprehensive Examination Part I) ประจำปี 2566
ข่าวประกาศ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
เรื่อง ประกาศวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข เรื่อง การรับสมัครสอบรวบยอดวิทยาศาสตร์การแพทย์ ขั้นตอนที่ 1 (Comprehensive Examination Part I) ประจำปี 2566
กำหนดสอบ การสอบรวบยอดวิทยาศาสตร์การแพทย์ ขั้นตอนที่ 1 ครั้งที่ 1 สอบวันอาทิตย์ที่ 19 มีนาคม 2566 เวลา 08.30 – 16.00 น. ครั้งที่ 2 สอบวันอาทิตย์ที่ 9 เมษายน 2566 เวลา 08.30 – 16.00 น. ครั้งที่ 3 สอบวันอาทิตย์ที่ 21 พฤษภาคม 2566 เวลา 08.30 – 16.00 น. การรับสมัคร กำหนดการรับสมัคร ครั้งที่ 1 สมัครระหว่างวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566 ถึง 10 มีนาคม 2566 ครั้งที่ 2 สมัครระหว่างวันที่ 31 มีนาคม 2566 ถึง 6 เมษายน 2566 ครั้งที่ 3 สมัครระหว่างวันที่ 1 พฤษภาคม 2566 ถึง 12 พฤษภาคม 2566 รายละเอียดตามประกาศแนบมาพร้อมนี้
ประกาศตั้งแต่ :: วันที่ 9 ก.พ.2566 ถึงวันที่ 12 พ.ค.2566
ประเภทข่าว :: ข่าวสำหรับนักศึกษา
หน่วยงานลงประกาศ :: งานบริการการศึกษา
ไฟล์แนบข่าว ::  
ผู้ลงประกาศ ::กนกวรรณ ศิวะรัตน์  อีเมล์ :: kanosiwa@hotmail.com  วันที่ :: 9 ก.พ.2566